Uchwały z 2013 roku

 

Numer uchwały Data podjęcia uchwały
Tytuł uchwały

XXVI/156/13

23 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew

XXVI/157/13

23 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

XXVI/158/13

23 stycznia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Narew

XXVI/159/13

23 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

XXVI/160/13

23 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

XXVI/161/13

23 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Narew

XXVI/162/13

23 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

XXVI/163/13

23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

XXVI/164/13

23 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2013 – 2024

XXVI/165/13

23 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew

XXVI/166/13

23 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2013 rok

XXVI/167/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Ancuty

XXVI/168/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Białki

XXVI/169/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Chrabostówka

XXVI/170/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Doratynka

XXVI/171/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Gorędy

XXVI/172/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Gorodczyno

XXVI/173/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Gorodzisko

XXVI/174/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Gradoczno

XXVI/175/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Istok

XXVI/176/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Iwanki

XXVI/177/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Janowo

XXVI/178/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Kotłówka

XXVI/179/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Koweła

XXVI/180/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Koźliki

XXVI/181/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Krzywiec

XXVI/182/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Kutowa

XXVI/183/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Lachy

XXVI/184/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Łopuchówka

XXVI/185/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Łosinka

XXVI/186/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Makówka

XXVI/187/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Narew - Gnilica

XXVI/188/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Narew - Osiedle

XXVI/189/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Narew - Piaski

XXVI/190/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowiny

XXVI/191/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Odrynki

XXVI/192/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Ogrodniki

XXVI/193/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Przybudki

XXVI/194/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Puchły

XXVI/195/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Radźki

XXVI/196/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Rybaki

XXVI/197/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Saki

XXVI/198/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Soce

XXVI/199/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Trześcianka

XXVI/200/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Tyniewicze Duże

XXVI/201/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Tyniewicze Małe

XXVI/202/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Waniewo

XXVI/203/13

23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Waśki

XXVII/204/13

22 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Narew, obejmującego część wsi: Doratynka, Hajdukowszczyzna, Saki, Iwanki, Radźki i Odrynki

XXVII/205/13

22 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew

XXVII/206/13

22 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

XXVII/207/13

22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew

XXVII/208/13

22 lutego 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2013-2024

XXVIII/209/13

22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2013

XXVIII/210/13

22 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2013 roku

XXVIII/211/13

22 marca 2013r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

XXVIII/212/13

22 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew

XXVIII/213/13

22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew

XXVIII/214/13

22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

XXVIII/215/13

22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

XXIX/216/13

26 kwietnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2013-2017

XXIX/217/13

26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Narew

XXIX/218/13

26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

XXX/219/13

16 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

XXX/220/13

16 maja 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

XXX/221/13

16 maja 2013r. w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu

XXX/222/13

16 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew

XXX/223/13

16 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

XXXI/224/13

14 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

XXXI/225/13

14 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy

XXXI/226/13

14 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu

XXXI/227/13

14 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2013-2024

Uchwała Nr 2861/13 z dnia 11 lipca 2013r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

XXXI/228/13

14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

XXXI/229/13

14 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew

XXXI/230/13

14 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

XXXI/231/13

14 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew

XXXI/232/13

14 czerwca 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce

XXXI/233/13

14 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

XXXII/234/13

26 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trześcianka na lata 2010 – 2017

XXXII/235/13

26 lipca 2013r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Koźliki na lata 2013 – 2020

XXXII/236/13

26 lipca 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Narew

XXXII/237/13

26 lipca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole prowadzonej przez Gminę Narew oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli

XXXII/238/13

26 lipca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi

XXXII/239/13

26 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

XXXIII/240/13

6 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew

XXXIII/241/13

6 września 2013r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zniesienie nazw urzędowych miejscowości położonych na terenie Gminy Narew

XXXIII/242/13

6 września 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

XXXIII/243/13

6 września 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew

XXXIII/244/13

6 września 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

XXXIII/245/13

6 września 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2013 – 2024

Uchwała Nr 4134/13 z dnia 14.10.2013r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

XXXIII/246/13

6 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

XXXIV/247/13

30 września 2013r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

XXXIV/248/13

30 września 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Narew

XXXIV/249/13

30 września 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole prowadzonej przez Gminę Narew oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli

XXXIV/250/13

30 września 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew

XXXIV/251/13

30 września 2013r.

w sprawie określenia zasad korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi

Rozstrzygnięcie nadzorcze Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

XXXIV/252/13

30 września 2013r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Narwi

XXXIV/253/13

30 września 2013r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Narew

XXXV/254/13

15 listopada 2013r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Rozstrzygnięcie nadzorcze Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

XXXV/255/13

15 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew

XXXV/256/13

15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu

XXXV/257/13

15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trześcianka na lata 2010 – 2017

XXXV/258/13

15 listopada 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi

XXXVI/259/13

20 grudnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew

XXXVI/260/13

20 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

XXXVI/261/13

20 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowyc

XXXVI/262/13

20 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

XXXVI/263/13

20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2013 – 2024

XXXVI/264/13

20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska - Referat Organizacyjny UG Narew

Data wytworzenia: 2013-01-29

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2013-01-30

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2013-01-30