Uchwały z 2006 roku

Numer uchwały Data podjęcia uchwały
Tytuł uchwały

XXVI/161/06

30 stycznia 2006r. Uchwała Nr XXVI/161/06 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2006 rok.

XXVI/162/06

30 stycznia 2006r. w sprawie współdziałania z sąsiednimi gminami w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

XXVI/163/06

30 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew.

XXVI/164/06

30 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew obejmującego część wsi Janowo, Kaczały, Odrynki, Puchły, Rybaki i Skaryszewo.

XXVI/165/06

30 stycznia 2006r. w sprawie udzielenia pomocy Gminie Białowieża.

XXVI/166/06

30 stycznia 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

XXVI/167/06

30 stycznia 2006r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew.

XXVI/168/06

30 stycznia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

XXVII/169/06

1 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew.

XXVII/170/06

1 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

XXVIII/171/06

31 marca 2006r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

XXVIII/172/06

31 marca 2006r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok".

XXVIII/173/06

31 marca 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

XXVIII/174/06

31 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia publicznego Gimnazjum w Narwi.

XXVIII/175/06

31 marca 2006r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.

XXVIII/176/06

31 marca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

XXVIII/177/06

31 marca 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2006 rok.

XXIX/178/06

27 kwietnia 2006r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

XXIX/179/06

27 kwietnia 2006r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska".

XXIX/180/06

27 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia statutu Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi.

XXIX/181/06

27 kwietnia 2006r. w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję i zagrodę.

XXIX/182/06

27 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew.

XXIX/183/06

27 kwietnia 2006r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego.

XXIX/184/06

27 kwietnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

XXX/185/06

7 czerwca 2006r.
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew.

XXX/186/06

7 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

XXX/187/06

7 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2006 rok.

XXXI/188/06

25 sierpnia 2006r.
w sprawie przyznania dotacji budżetowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi.

XXXI/189/06

25 sierpnia 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew obejmującego działkę Nr 725/1 (rozbudowa PRONAR).

XXXI/190/06

25 sierpnia 2006r. w sprawie utworzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.

XXXI/191/06

25 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.

XXXI/192/06

25 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

XXXI/193/06

25 sierpnia 2006r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Narew.

XXXII/194/06

25 października 2006r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew, obejmującego część wsi: Doratynka, Hajdukowszczyzna, Saki, Iwanki, Radźki i Odrynki.

XXXII/195/06

25 października 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew.

XXXII/196/06

25 października 2006r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Narew.

XXXII/197/06

25 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Narwi.

XXXII/198/06

25 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

   

I/1/06

24 listopada 2006r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew.

I/2/06

24 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Narew.

I/3/06

24 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

I/4/06

24 listopada 2006r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew.

I/5/06

24 listopada 2006r. w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych i sołtysów Gminy Narew.

II/6/06

4 grudnia 2006r.
w sprawie określenia zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2007 rok.

II/7/06

4 grudnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

II/8/06

4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew.

II/9/06

4 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

II/10/06

4 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy.

II/11/06

4 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

II/12/06

4 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kołnier

Data wytworzenia: 2006-02-08

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2006-02-08

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2006-02-08