Uchwały z 2015 roku

 

Numer uchwały Data podjęcia uchwały
Tytuł uchwały

IV/14/15

28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2015.

IV/15/15

28 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

IV/16/15

28 stycznia 2015r. w sprawie Programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

IV/17/15

28 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2015-2032.

Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO

IV/18/15

28 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO

IV/19/15

28 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2015 rok.

V/20/15

19 marca 2015r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2015 roku.

V/21/15

19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

V/22/15

19 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

V/23/15

19 marca 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO

V/24/15

19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola na terenie Gminy Narew.

V/25/15

19 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

VI/26/15

30 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

VI/27/15

30 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

VI/28/15

30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2015-2032.

VI/29/15

30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

VI/30/15

30 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu.

VII/31/15

22 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

VII/32/15

22 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

VII/33/15

22 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

VII/34/15

22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2015-2032.

VII/35/15

22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

VIII/36/15

26 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

VIII/37/15

26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

IX/38/15

12 października 2015r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Narew.

Rozstrzygnięcie nadzorcze

IX/39/15

12 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

IX/40/15

12 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

IX/41/15

12 października 2015r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

IX/42/15

12 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

X/43/15

5 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

X/44/15

5 listopada 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

XI/45/15

26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.

XI/46/15

26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

XI/47/15

26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

XI/48/15

26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

XI/49/15

26 listopada 2015r. sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018.

XI/50/15

26 listopada 2015r. sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew.

XII/51/15

30 grudnia 2015r.

o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.

Rozstrzygnięcie nadzorcze

XII/52/15

30 grudnia 2015r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Rozstrzygnięcie nadzorcze

XII/53/15

30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach przeciwpożarowych.

XII/54/15

30 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

XII/55/15

30 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

XII/56/15

30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2015-2032.

XII/57/15

30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

XII/58/15

30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2016-2032.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny UG Narew

Data wytworzenia: 2015-02-05

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2015-02-05

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2015-02-05