Uchwały z 2007 roku

Numer uchwały Data podjęcia uchwały
Tytuł uchwały

III/13/07

3 stycznia 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2007 rok.

III/14/07

3 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw.

III/15/07

3 stycznia 2007r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Narew.

III/16/07

3 stycznia 2007r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz powołania inkasentów opłaty skarbowej.

III/17/07

3 stycznia 2007r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu strażackiego typu STAR A 25 P-116 numer rejestracyjny BTU 6978.

III/18/07

3 stycznia 2007r. w sprawie nieodpłatnego przekazania własności zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Narew na rzecz Narwiańskiego Ośrodka Kultury.

III/19/07

3 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2007.

IV/20/07

23 marca 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2007.

IV/21/07

23 marca 2007r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok".

IV/22/07

23 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz powołania inkasentów opłaty skarbowej.

IV/23/07

23 marca 2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego.

IV/24/07

23 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych.

IV/25/07

23 marca 2007r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Narew.

IV/26/07

23 marca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Narew nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na cele inwestycji infrastrukturalnych.

IV/27/07

23 marca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Narew prawa wieczystego użytkowania działki zabudowanej budynkiem sklepu położonej w obrębie wsi Gorodczyno oznaczonej nr 293/1.

IV/28/07

23 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu gminnego konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję i zagrodę".

IV/29/07

23 marca 2007r. w sprawie ogłoszenia III edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję i zagrodę.

IV/30/07

23 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

V/31/07

27 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

V/32/07

27 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew, obejmującego działki Nr 1538, 1539, 1540 i 1541, położone przy ul. Ogrodowej.

V/33/07

27 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego.

V/34/07

27 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

V/35/07

27 kwietnia 2007r. w sprawie wyasygnowania środków finansowych z budżetu Gminy Narew na dofinansowanie kosztów opracowania w 2008 roku dokumentacji technicznej przebudowy dróg powiatowych w ramach projektu "Zwiększenie dostępności obszarów transgranicznych poprzez przebudowę systemu komunikacyjnego Powiatu Hajnowskiego".

VI/36/07

29 czerwca 2007r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

VI/37/07

29 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

VI/38/07

29 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

VI/39/07

29 czerwca 2007r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew.

VI/40/07

29 czerwca 2007r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.

VI/41/07

29 czerwca 2007r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Narew, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

VI/42/07

29 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

VI/43/07

29 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego.

VI/44/07

29 czerwca 2007r. w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników.

VII/45/07

10 sierpnia 2007r. w sprawie określenia środków z budżetu gminy Narew planowanych na realizację programów operacyjnych.

VII/46/07

10 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

VIII/47/07

28 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

VIII/48/07

28 września 2007r. w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Narwi.

VIII/49/07

28 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

VIII/50/07

28 września 2007r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

IX/51/07

27 listopada 2007r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

IX/52/07

27 listopada 2007r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Narew oświadczenia w przedmiocie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.

IX/53/07

27 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz powołania inkasentów opłaty skarbowej.

X/54/07

4 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

X/55/07

4 grudnia 2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy.

X/56/07

4 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

X/57/07

4 grudnia 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.

X/58/07

4 grudnia 2007r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

X/59/07

4 grudnia 2007r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

X/60/07

4 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na gminne wysypisko w Narwi.

X/61/07

4 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

XI/62/07

28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2008.

XI/63/07

28 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowymi dzierżawcami na działki komunalne położone w miejscowościach: Odrynki, Puchły, Gradoczno, Łopuchówka, Trześcianka, Tyniewicze, Waniewo gm. Narew.

XI/64/07

28 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.

XI/65/07

28 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywnia Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2008.

XI/66/07

28 grudnia 2007r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Hajnowskiego.

XI/67/07

28 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kołnier

Data wytworzenia: 2007-01-10

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2007-01-10

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2007-01-10