Uchwały z 2016 roku

Numer uchwały Data podjęcia uchwały
Tytuł uchwały

XIII/59/16

25 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Czyże zarządzania drogą publiczną.

XIII/60/16

25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Narew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

XIII/61/16

25 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2016.

XIII/62/16

25 stycznia 2016r. w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Narew w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.

XIII/63/16

25 stycznia 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2016r.

XIII/64/16

25 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2016 rok.

XIII/65/16

25 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2016 rok.

XIV/66/16

29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

XIV/67/16

29 lutego 2016r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Narew.

XIV/68/16

29 lutego 2016r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Narew.

XIV/69/16

29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew.

XV/70/16

18 kwietnia 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Narew.

XV/71/16

18 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Narew”.

XV/72/16

18 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

XV/73/16

18 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2013-2017.

XV/74/16

18 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

XV/75/16

18 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

XV/76/16

18 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

XV/77/16

18 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Narew dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce.

XVI/78/16

22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych, określenia granic ich obwodów oraz ustalenia planu sieci przedszkoli na terenie Gminy Narew.

XVI/79/16

22 czerwca 2016r. w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych od mieszkańców wsi.

XVI/80/16

22 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

XVI/81/16

22 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

XVI/82/16

22 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Narew.

XVI/83/16

22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

XVI/84/16

22 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

XVII/85/16

8 sierpnia 2016r. w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych od mieszkańców wsi.

XVII/86/16

8 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

XVII/87/16

8 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2016-2032.

XVII/88/16

8 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

XVIII/89/16

16 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Narew.

XVIII/90/16

16 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew.

XVIII/91/16

16 września 2016r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2016-2032.

XVIII/92/16

16 września 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok.

XIX/93/16

17 października 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Łosince na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

XIX/94/16

17 października 2016r.

w sprawie wyrażenia zamiaru zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

XIX/95/16

17 października 2016r.

w sprawie przedłuzenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

XIX/96/16

17 października 2016r.

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

XX/97/16

27 października 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

XXI/98/16

28 listopada 2016r.

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

XXI/99/16

28 listopada 2016r.

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Narew.

XXI/100/16

28 listopada 2016r.

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew.

XXI/101/16

28 listopada 2016r.

 W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2016-2032.

XXI/102/16

28 listopada 2016r.

 w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok.

XXII/103/16

30 grudnia 2016r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela wspomagającego.

XXII/104/16

30 grudnia 2016r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Narew.

XXII/105/16

30 grudnia 2016r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej.

XXII/106/16

30 grudnia 2016r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2013 – 2017.

XXII/107/16

30 grudnia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska gminy Narew na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.

XXII/108/16

30 grudnia 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

XXII/109/16

30 grudnia 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

XXII/110/16

30 grudnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

XXII/111/16

30 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2017 rok.

Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO

XXII/112/16

30 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Snarska - Referat Organizacyjny UG Narew

Data wytworzenia: 2016-01-26

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data wprowadzenia: 2016-01-26

Data modyfikacji: 2017-02-03

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2016-01-26