Uchwały z 2019 roku

Numer uchwały Data podjęcia
uchwały
Tytuł uchwały
IV/18/19 31 stycznia
2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2019 rok
IV/19/19 31 stycznia
2019
w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Policji w Hajnówce
IV/20/19 31 stycznia
2019

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

wyniki głosowania imiennego

IV/21/19 31 stycznia
2019

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2019.

wyniki głosowania imiennego

IV/22/19 31 stycznia
2019

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

wyniki głosowania imiennego

IV/23/19 31 stycznia
2019

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

wyniki głosowania imiennego

IV/24/19 31 stycznia
2019

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

wyniki głosowania imiennego

IV/25/19 31 stycznia
2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2019 rok.

wyniki głosowania imiennego

V/26/19

  21 lutego  

  2019

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

wyniki głosowania imiennego

V/27/19

21 lutego   

2019

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gminy Górnej Narwi.

wyniki głosowania imiennego

V/28/19

21 lutego 

   2019

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach przeciwpożarowych.

wyniki głosowania imiennego

V/29/19

21 lutego 

   2019

o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Narew, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

wyniki głosowania imiennego

V/30/19

21 lutego

    2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew.

wynik głosowania imiennego

V/31/19

21 lutego   

2019

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

wynik głosowania imiennego

V/32/19

21 lutego

    2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2019 rok.

wynik głosowania imiennego

VI/33/19

29 marca

2019

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

wyniki głosowania imiennego

VI/34/19

29 marca

2019

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2019 r.

wynik głosowania imiennego

VI/35/19

29 marca

2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2019 rok.


wynik głosowania imiennego

VI/36/19

29 marca

2019

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2019-2032

wyniki głosowania imiennego

VII/37/19

23 kwietnia

2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Hajnówka w sprawie zasad finansowania opieki dzieciom w wieku do lat 3 z terenu Gminy Narew uczęszczających do żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Hajnówka.

wyniki głosowani imiennego

VII/38/19

23 kwietnia

2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

wyniki głosowania imiennego

VIII/39/19

28 maja

2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew.

wyniki głosowania imiennego

VIII/40/19

28 maja

2019

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew.

wyniki głosowania imiennego

VIII/41/19

28 maja

2019

 w sprawie zmiany statutów sołectw.

wyniki głosowania imiennego

VIII/42/19

28 maja

2019

 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

wyniki głosowania imiennego

VIII/43/19

28 maja

2019

 w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Narew dla uzdolnionych uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce i sporcie.

wyniki głosowania imiennego

VIII/46/19

28 maja

2019

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowośći Narew przyjętego uchwałą Nr XXVI/173/02 Rady Gminy Narew z dnia 28 czerwca 2002 r.

Załącznik

wyniki głosowania imiennego

VIII/47/19

28 maja

2019

 w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2019 rok.

wyniki głosowania imiennego

VIII/48/19

28 maja

2019

 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2019-2032

wyniki głosowania imiennego

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Jakoniuk

Data wytworzenia: 2019-02-05

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-06-05

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-02-05