UCHWAŁA NR XXII/148/01

RADY GMINY NAREW

z dnia 28 listopada 2001r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm. ), art. 19 pkt 1 lit. A, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w Narwi uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki dzienne opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynoszą:

1) przy sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych z samochodu, przyczepy, namiotu przenośnego                                                                                        6,00 zł

2) przy sprzedaży warzyw, owoców, grzybów, jagód, kwiatów, jaj, nabiału, nowalijek                                                                                                                                  3,00 zł

3) przy sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych dokonywanej ze stołu, placu                                                                                                                          5,00 zł

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej jest Pani Zofia Markowska – robotnik gospodarczy Urzędu Gminy, a w zastępstwie Pania Maria Kurianowicz – robotnik gospodarczy Urzędu Gminy.

3. Pobór opłaty targowej wykonują w ramach stosunku pracy i zobowiązane są do jej rozliczania w ciągu dwóch dni od dnia zainkasowania.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/108/2000 Rady Gminy w Narwi z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Mikołaj Kondraciuk

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2005-06-01

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2005-06-01

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2005-06-01