Uchwały z 2014 roku

 

Numer uchwały Data podjęcia uchwały
Tytuł uchwały

XXXVII/265/14

17 stycznia 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

XXXVII/266/14

17 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Narewka

XXXVII/267/14

17 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

XXXVII/268/14

17 stycznia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zniesienie nazw urzędowych miejscowości położonych na terenie Gminy Narew

XXXVII/269/14

17 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2014 – 2024

XXXVII/270/14

17 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

XXXVII/271/14

17 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2014 rok

XXXVIII/272/14

28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na 2014 rok

XXXVIII/273/14

28 lutego 2014r. w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

XXXVIII/274/14

28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie gminy Narew „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

XXXVIII/275/14

28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywania” na lata 2014-2020

XXXVIII/276/14

28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

XXXVIII/277/14

28 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew

XXXVIII/278/14

28 lutego 2014r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

XXXVIII/279/14

28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

XXXIX/280/14

9 maja 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 r."

XXXIX/281/14

9 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew

XXXIX/282/14

9 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

XL/283/14

30 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

XL/284/14

30 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

XL/285/14

30 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew terenów zabudowy przemysłowo - usługowej

XL/286/14

30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Narew

XL/287/14

30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew

XL/288/14

30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

XL/289/14

30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2014 – 2024

XL/290/14

30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

XL/291/14

30 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew

XL/292/14

30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Narew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

XL/293/14

30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Narew na stałe obowody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

XL/294/14

30 czerwca 2014r. w sprawie członkostwa Gminy Narew w Lokalnej Grupie Działania "Puszcza Białowieska"

XLI/295/14

20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Narew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

XLI/296/14

20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Narew na stałe obowody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

XLI/297/14

20 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny w Gminie Narew na lata 2014-2016”

XLI/298/14

20 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Narew na lata 2014-2022”

XLI/299/14

20 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

XLII/300/14

26 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew

XLII/301/14

26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

XLIII/302/14

23 października 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Narew na okres od 31 października 2014r. do 30 października 2014r.

XLIII/303/14

23 października 2014r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

XLIII/304/14

23 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Narew

XLIII/305/14

23 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew

XLIII/306/14

23 października 2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew

XLIII/307/14

23 października 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi

XLIII/308/14

23 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Gminy Narew

XLIII/309/14

23 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

   

I/1/14

1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew

II/2/14

9 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Narew

II/3/14

9 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

II/4/14

9 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew

II/5/14

9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew

II/6/14

9 grudnia 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Narew

III/7/14

30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2014-2024

III/8/14

30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

III/9/14

30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2015-2024

III/10/14

30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2015 rok

III/11/14

30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych i sołtysów Gminy Narew

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 28 stycznia 2015r.

III/12/14

30 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz powołania inkasentów opłaty skarbowej

III/13/14

30 grudnia 2014r. w sprawie podjęcia współpracy z Czerninskim Wiejskim Komitetem Wykonawczym Rejonu Brzeskiego (Republika Białoruś)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska - Referat Organizacyjny UG Narew

Data wytworzenia: 2014-01-22

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2014-01-22

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2014-01-22