Uchwały z 2020 roku

Numer uchwały Data podjęcia
uchwały
Tytuł uchwały
XV/86/2020 28 stycznia
2020

w sprawie zatwierdzenia planupracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2020 rok

wyniki głosowania imiennego

XV/87/2020 28 stycznia
2020

w sprawie uchwalenia budżetuGminy Narew na 2020 rok

wyniki głosowania imiennego

XV/88/2020 28 stycznia
2020

w sprawie uchwaleniaWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020 -2032

wyniki głosowania imiennego

XVI/89/2020 28 lutego 2020

w sprawie wyrażenia zgody nasprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew

wyniki głosowania imiennego

XVI/90/2020 28 lutego 2020

w sprawie wyrażenia zgody nasprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew

wyniki głosowania imiennego

XVI/91/2020 28 lutego 2020

w sprawie przyjęcia Programuopieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2020 roku

wyniki głosowania imiennego

XVI/92/2020 28 lutego 2020

w sprawie zmian w budżeciegminy Narew na 2020 rok.

wyniki głosowania imiennego

XVII/93/2020 31 marca 2020

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

wniosek radnych w sprawie zmiany

wyniki głosowania imiennego

XVII/94/2020 31 marca 2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2020 rok.

wyniki głosowania imiennego

XVII/95/2020 31 marca 2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew

wyniki głosowania imiennego

XVII/96/2020 31 marca 2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew

wyniki głosowania imiennego

wniosek Wójta 31 marca 2020

wniosek Wójta o rozszerzenie

odrzucenie 31 marca 2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew

odrzucenie 31 marca 2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew
XVIII/97/2020 25 maja 2020

w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Narwi

wyniki głosowania imiennego

XVIII/98/2020 25 maja 2020

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz powołania inkasentów opłaty skarbowej

wyniki głosowania imiennego

XVIII/99/2020 25 maja 2020

w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Narew dla uzdolnionych uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce i sporcie

wyniki głosowania imiennego

XVIII/100/2020 25 maja 2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2020 rok

wyniki głosowania imiennego

XVIII/101/2020 25 maja 2020

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długi i spłat zobowiązań na lata 2020-2040

wyniki głosowania imiennego

XVIII/102/2020 25 maja 2020

w sprawie wyrażenia zgony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew(Koźliki)

wyniki głosowania imiennego

XVIII/103/2020 25 maja 2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowącej własność Gminy Narew(Gradoczno)

wyniki głosowania imiennego

XVIII/104/2020 25 maja 2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowącej własność Gminy Narew(Kotłówka)

wyniki głosowania imiennego

XVIII/105/2020 25 maja 2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowącej własność Gminy Narew(Waniewo)

wyniki głosowania imiennego

Zmiana porządku obrad 25 maja 2020

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianie

Wniosek Wójta 25 maja 2020

wniosek Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o 2 uchwały

Wniosek radnej 25 maja 2020

wniosek radnej o wycofanie 4 uchwał z porządku obrad

Wniosek radnego 25 maja 2020

wniosek radnego w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2020 rok - dział 900 rozdział 90002 §4300

XIX/106/2020 30 czerwca 2020

w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Narew wotum zaufania.

wyniki głosowania imiennego

XIX/107/2020 30 czerwca 2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Narew za 2019 rok.

wyniki głosowania imiennego

XIX/108/2020 30 czerwca 2020

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

wyniki głosowania imiennego

XIX/109/2020 30 czerwca 2020

w sprawie zmianw w budżecie Gminy Narew na 2020 rok.

wyniki głosowania imiennego

XIX/110/2020 30 czerwca 2020

w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześcance.

wyniki głosowania imiennego

XIX/111/2020 30 czerwca 2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew.

wyniki głosowania imiennego

XX/112/2020 8 lipca 2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew.

wyniki głosowania imiennego

XXI/113/2020 22 lipca 2020

w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2020 rok.

wyniki głosowania imiennego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Narew

Data wytworzenia: 2020-02-04

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2020-07-28

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2020-02-04