Uchwały z 2017 roku

Numer uchwały Data podjęcia
uchwały
Tytuł uchwały
XXIII/113/2017 30 stycznia 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew
XXIII/114/2017 30 stycznia 2017r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Narwiańskiego Ośrodka Kultury W Narwi
i BibliotekiPublicznej w Narwi i utworzenia Narwiańskiego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego W Narwi.
XXIII/115/2017 30 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew
XXIII/116/2017 30 stycznia 2017r. W sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Narew
na lata 2017-2020”.
XXIII/117/2017 30 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W Gminie
Narew na rok 2017
XXIII/118/2017 30 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2017 rok
XXIII/119/2017 30 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok
XXIV/120/2017 27 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
XXIV/121/2017 27 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Narew
XXIV/122/2017 27 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do I klasy publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Narew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
XXIV/123/2017 27 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok.
XXV/124/2017 31 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2017 r.
XXV/125/2017 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
XXV/126/2017 31 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.
XXV/127/2017 31 marca 2017r. W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Narew nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Lachy.
XXV/128/2017 31 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.
XXV/129/2017 31 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok.
XXVI/130/2017 15 maja 2017r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce.
XXVI/131/2017 15 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok.
XXVI/132/2017 15 maja 2017r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017 rok.
XXVII/133/2017

26 czerwca 2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowegu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Narew za 2016 rok
XXVII/134/2017 26 czerwca 2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
XXVII/135/2017 26 czerwca 2017 w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu
XXVII/136/2017 26 czerwca 2017 w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych i sołtysów Gminy Narew
XXVII/137/2017 26 czerwca 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok
XXVII/138/2017 26 czerwca 2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2017- 2032
XXVIII/139/2017 8 sierpnia
2017
w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny w Gminie Narew na lata 2017-2019”
XXVIII/140/2017 8 sierpnia
2017
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021"
XXVIII/141/2017 8 sierpnia
2017
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
XXVIII/142/2017 8 sierpnia
2017
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
XXVIII/143/2017 8 sierpnia
2017
o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew
XXVIII/144/2017 8 sierpnia
2017
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
XXVIII/145/2017 8 sierpnia
2017
w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok
XXVIII/146/2017 8 sierpnia
2017
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2017- 2032
XXVIII/147/2017 8 sierpnia
2017
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew
XXIX/148/2017 25 sierpnia 2017

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew

Rozstrzygnięcie nadzorcze

XXX/149/2017 9 października
2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew

XXX/150/2017 9 października
2017
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
XXX/151/2017 9 października
2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew
XXX/152/2017 9 października
2017
w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok
XXX/153/2017 9 października
2017
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2017- 2032
XXXI/154/2017 13 listopada
2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Narwi, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Narwi, wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.
XXXI/155/2017 13 listopada
2017
w sprawie odrzucenia wniosku Sołectwa Doratynka dotyczącego podziału środków finansowych funduszu sołeckiego na 2018 rok
XXXII/156/2017 29 grudnia
2017
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2017
XXXII/157/2017 29 grudnia
2017
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Narew, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
XXXII/158/2017 29 grudnia
2017
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew
XXXII/159/2017 29 grudnia
2017

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowege planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew

Rozstrzygnięcie nadzorcze

XXXII/160/2017 29 grudnia
2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew

Rozstrzygnięcie nadzorcze

XXXII/161/2017 29 grudnia
2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew
XXXII/162/2017 29 grudnia
2017
w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok
XXXII/163/2017 29 grudnia
2017
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2017- 2032
XXXII/164/2017 29 grudnia
2017
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Narew
XXXII/165/2017 29 grudnia
2017
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Snitkowski

Data wytworzenia: 2017-07-20

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-03-16

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-02-03