Uchwały z 2012 roku

Numer uchwały Data podjęcia uchwały
Tytuł uchwały

XVI/64/12

31 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zawolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

XVI/65/12

31 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania.

XVI/66/12

31 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2012 rok.

XVII/67/12

28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2012.

XVII/68/12

28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych i sołtysów Gminy Narew.

XVII/69/12

28 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

XVII/70/12

28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

XVII/71/12

28 lutego 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Narew.

XVII/72/12

28 lutego 2012r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016.

XVII/73/12

28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach przeciwpożarowych.

XVIII/74/12

30 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Narew.

XVIII/75/12

30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

XVIII/76/12

30 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2012 roku.

XVIII/77/12

30 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Miastu Hajnówka.

XVIII/78/12

30 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu.

XVIII/79/12

30 marca 2012r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce.

XVIII/80/12

30 marca 2012r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

XVIII/81/12

30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

XIX/82/12

19 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

XIX/83/12

19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

XX/84/12

26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2012 roku.

XX/85/12

26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

XX/86/12

26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy.

XX/87/12

26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Narew.

XX/88/12

26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

XX/89/12

26 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

XX/90/12

26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

XX/91/12

26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2012-2024.

XXI/92/12

27 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Narew na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu.

XXI/93/12

27 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Narew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

XXI/94/12

27 sierpnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz powołania inkasentów opłaty skarbowej.

XXI/95/12

27 sierpnia 2012r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce.

XXI/96/12

27 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

XXI/97/12

27 sierpnia 2012r. w sprawie połączenia sołectw Cimochy i Rybaki i utworzenia sołectwa Rybaki.

XXI/98/12

27 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na sołectwa.

XXI/99/12

27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 rok.

XXI/100/12

27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2012-2024.

XXI/101/12

27 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Narew.

XXII/102/12

28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Narew na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu.

XXII/103/12

28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Narew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

XXII/104/12

28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

XXIII/105/12

30 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew w zakresie wyznaczenia nowego przebiegu drogi w miejscowości Narew.

XXIII/106/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Ancuty.

XXIII/107/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Białki.

XXIII/108/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Chrabostówka.

XXIII/109/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Doratynka.

XXIII/110/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Gorędy.

XXIII/111/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Gorodczyno.

XXIII/112/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Gorodzisko.

XXIII/113/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Gradoczno.

XXIII/114/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Istok.

XXIII/115/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Iwanki.

XXIII/116/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Janowo.

XXIII/117/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Kotłówka.

XXIII/118/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Koweła.

XXIII/119/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Koźliki.

XXIII/120/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Krzywiec.

XXIII/121/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Kutowa.

XXIII/122/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Lachy.

XXIII/123/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Łopuchówka.

XXIII/124/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Łosinka.

XXIII/125/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Makówka.

XXIII/126/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Narew - Gnilica.

XXIII/127/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Narew - Osiedle.

XXIII/128/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Narew - Piaski.

XXIII/129/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowiny.

XXIII/130/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Odrynki.

XXIII/131/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Ogrodniki.

XXIII/132/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Przybudki.

XXIII/133/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Puchły.

XXIII/134/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Radźki.

XXIII/135/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Rybaki.

XXIII/136/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Saki.

XXIII/137/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Soce.

XXIII/138/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Trześcianka.

XXIII/139/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Tyniewicze Duże.

XXIII/140/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Tyniewicze Małe.

XXIII/141/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Waniewo.

XXIII/142/12

30 października 2012r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Waśki.

XXIII/143/12

30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

XXIV/144/12

30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.

XXIV/145/12

30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

XXIV/146/12

30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

XXIV/147/12

30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

XXIV/148/12

30 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

XXIV/149/12

30 listopada 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2012 – 2024.

XXIV/150/12

30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

XXV/151/12

28 grudnia 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

XXV/152/12

28 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

XXV/153/12

28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2013 - 2024.

XXV/154/12

28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2012 - 2024.

XXV/155/12

28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny UG Narew

Data wytworzenia: 2012-01-31

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2012-02-01

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2012-02-01