UCHWAŁA NR IX/69/99

RADY GMINY W NARWI

z dnia 7 grudnia 1999 r

w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401 Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 z 1998 r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 10, ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz.412) stanowi się, co następuje:

§ 1. Uchwala się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i gminy Narew składające się z:

1) rysunku uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Narew na mapie w skali 1 : 25 000 – stanowiącego załącznik Nr 1,

2) rysunku kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew na mapie w skali 1 : 25 000 – stanowiącego załącznik Nr 2,

3) tekstu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew, powiązanego z problematyką rysunków określonych w punktach 1 i 2 – stanowiącego załącznik Nr 3,

§ 2. W „Studium”, o którym mowa w § 1 uwzględnia się uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej państwa i województwa podlaskiego realizowane na obszrze gminy Narew.

§ 3. Wykonanie uchwały oraz realizację określonych w „Studium” celów, kierunków i zadań polityki przestrzennej gminy Narew zleca się Zarządowi Gminy w Narwi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Mikołaj Kondraciuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2007-01-26

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2007-01-26

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2007-01-26