Uchwały z 2011 roku

Numer uchwały Data podjęcia uchwały
Tytuł uchwały

IV/13/11

31 stycznia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2011-2018.

IV/14/11

31 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

IV/15/11

31 stycznia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Samorządowemu Województwu Podlaskiemu.

IV/16/11

31 stycznia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu.

IV/17/11

31 stycznia 2011r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

IV/18/11

31 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew.

V/19/11

24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2011.

V/20/11

24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

V/21/11

24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy.

V/22/11

24 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

V/23/11

24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie zmiany granic Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza Białowieska".

VI/24/11

30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

VI/25/11

30 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Miastu Hajnówka.

VI/26/11

30 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu gminnego konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś".

VI/27/11

30 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia VII edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś.

VI/28/11

30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.

VI/29/11

30 marca 2011r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

VI/30/11

30 marca 2011r. w sprawie włączenia Gimnazjum im. Abp. Gen. Dyw. Mirona  Chodakowskiego w Narwi do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

VII/31/11

18 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości komunalnych.

VIII/32/11

29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.

VIII/33/11

29 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

VIII/34/11

29 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

VIII/35/11

29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Narew.

VIII/36/11

29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

VIII/37/11

29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2011 – 2018.

IX/38/11

15 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

IX/39/11

15 lipca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2011-2018.

X/40/11

24 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

X/41/11

24 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących lasów ochronnych na terenie Gminy Narew.

X/42/11

24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

X/43/11

24 sierpnia 2011r. w sprawie podjęcia współpracy z Radą Sołecką Hirka Połonka (Ukraina).

XI/44/11

30 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

XI/45/11

30 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

XI/46/11

30 września 2011r. w sprawie zobowiązania się Gminy Narew do wyasygnowania śodków własnych w 2013 roku na zadania w zakresie informayzacji Gminy.

XI/47/11

30 września 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew.

XII/48/11

28 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

XII/49/11

28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

XIII/50/11

25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.

XIII/51/11

25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

XIII/52/11

25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

XIII/53/11

25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

XIII/54/11

25 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Narew.

XIII/55/11

25 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

XIII/56/11

25 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2011 - 2018.

XIII/57/11

25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

XIII/58/11

29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/206/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew.

XIII/59/11

29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2012-2016.

XIII/60/11

29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

XIII/61/11

29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2011-2018.

XIII/62/11

29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2012-2024.

XIII/63/11

29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2012.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2011-01-25

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2011-02-02

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2011-02-02