Uchwały z 2009 roku

Numer uchwały Data podjęcia uchwały
Tytuł uchwały

XXI/132/09

23 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

XXI/133/09

23 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego.

XXI/134/09

23 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego.

XXI/135/09

23 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2009 rok.

XXI/136/09

23 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok".

XXI/137/09

23 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na 2009 rok.

XXI/138/09

23 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Narew na lata 2009-2015.

XXI/139/09

23 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego.

XXII/140/09

27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

XXII/141/09

27 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narew na 2009 rok.

XXII/142/09

27 marca 2009r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Urzędzie Gminy Narew.

XXII/143/09

27 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia PlanuOdnowy Miejscowości Łosinka na lata 2009-2016.

XXII/144/09

27 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia V edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś.

XXII/145/09

27 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trześcianka na lata 2009-2016.

XXII/146/09

27 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Narew na lata 2009-2016.

XXIII/147/09

23 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

XXIII/148/09

23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

XXIII/149/09

23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

XXIV/150/09

29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

XXIV/151/09

29 czerwca 2009r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

XXIV/152/09

29 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany urzędowej nazwy miejscowości Gorodczyno, Gorodzisko, Gradoczno, Hajdukowszczyzna i Trześcianka.

XXIV/153/09

29 czerwca 2009r. w sprawie podjęcia współpracy z Czerninskim Wiejskim Komitetem Wykonawczym Rejonu Brzeskiego (Republika Białoruś).

XXIV/154/09

29 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego.

XXV/155/09

27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

XXV/156/09

27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew.

XXV/157/09

27 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew, dotyczących wsi: Saki, Koźliki, Puchły i Narew.

XXVI/158/09

15 września 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Odrynki.

XXVII/159/09

30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

XXVII/160/09

30 września 2009r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew.

XXVII/161/09

30 września 2009r. w sprawie miejscowego planu i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew, dotyczących wsi: Narew, Łosinka i Ancuty.

XXVII/162/09

30 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

XXVIII/163/09

30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

XXVIII/164/09

30 listopada 2009r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

XXVIII/165/09

30 listopada 2009r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

XXIX/166/09

30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

XXIX/167/09

30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na rok 2010.

XXIX/168/09

30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na gminne wysypisko w Narwi.

XXIX/169/09

30 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tyniewicze Duże na lata 2010-2016.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2009-03-02

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2009-07-13

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2009-07-13