Uchwały z 2008 roku

Numer uchwały Data podjęcia uchwały
Tytuł uchwały

XII/68/08

25 stycznia 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.

XII/69/08

25 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2008 rok.

XII/70/08

25 stycznia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Hajnowskiego.

XII/71/08

25 stycznia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

XII/72/08

25 stycznia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew.

XII/73/08

25 stycznia 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew.

XII/74/08

25 stycznia 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Narew.

XII/75/08

25 stycznia 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Narew.

XIII/76/08

19 lutego 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

XIII/77/08

19 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew.

XIII/78/08

19 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia "Koncepcji zagospodarowania wodnego szlaku turystycznego rzeką Narew".

XIII/79/08

19 lutego 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego.

XIII/80/08

19 lutego 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego.

XIII/81/08

19 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew.

XIII/82/08

19 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew.

XIII/83/08

19 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Narew.

XIII/84/08

19 lutego 2008r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

XIII/85/08

19 lutego 2008r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Filialnej w Łosince.

XIII/86/08

19 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą na część działki położonej w miejscowości Narew gm. Narew.

XIV/87/08

4 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

XIV/88/08

4 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

XIV/89/08

4 kwietnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narew na 2008 rok.

XIV/90/08

4 kwietnia 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy.

XIV/91/08

4 kwietnia 2008r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Łosince.

XIV/92/08

4 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego.

XV/93/08

14 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

XV/94/08

14 maja 2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w szkole prowadzonej przez Gminę Narew.

XV/95/08

14 maja 2008r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narew na lata 2007-2032"

XV/96/08

14 maja 2008r. w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś.

XV/97/08

14 maja 2008r. w sprawie udzielenia pomocy dla Województwa Podlaskiego.

XV/98/08

14 maja 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008 rok.

XV/99/08

14 maja 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla "in blanco" i określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Narew może zaciągnąć zobowiązanie.

XVI/100/08

10 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

XVI/101/08

10 lipca 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Narew oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli.

XVI/102/08

10 lipca 2008r. w sprawie określenia środków z budżetu gminy Narew planowanych na realizację programów operacyjnych.

XVI/103/08

10 lipca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew.

XVI/104/08

10 lipca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew.

XVI/105/08

10 lipca 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew.

XVI/106/08

10 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących lasów ochronnych na terenie Gminy Narew.

XVI/107/08

10 lipca 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew.

XVII/108/08

29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

XVII/109/08

29 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla "in blanco" i określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Narew może zaciągnąć zobowiązanie.

XVII/110/08

29 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

XVII/111/08

29 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Łosinka na lata 2008-2015.

XVIII/112/08

29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

XVIII/113/08

29 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trześcianka na lata 2008-2015.

XVIII/114/08

29 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udział w projekcie z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej na zasadzie partnera projektu.

XVIII/115/08

29 października 2008r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" jako członek zwyczajny.

XVIII/116/08

29 października 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika gminnej jednostki organizacyjnej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi - do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

XVIII/117/08

29 października 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew.

XVIII/118/08

29 października 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

XVIII/119/08

29 października 2008r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

XIX/120/08

20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

XIX/121/08

20 listopada 2008r. w sprawie zobowiązania się Gminy Narew do wyasygnowania środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne.

XIX/122/08

20 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

XIX/123/08

20 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy.

XIX/124/08

20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

XX/125/08

30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

XX/126/08

30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narew na 2009 rok.

XX/127/08

30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Narew.

XX/128/08

30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na gminne wysypisko w Narwi.

XX/129/08

30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2009.

XX/130/08

30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew.

XX/131/08

30 grudnia 2008r. w sprawie wydatków niewygasających w 2008r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2008-01-30

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2008-01-31

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2008-01-31