Uchwały z 2005 roku

Numer uchwały Data podjęcia uchwały
Tytuł uchwały

XVII/112/05

8 marca 2005r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na 2005 rok.

XVII/113/05

8 marca 2005r. w sprawie wyasygnowania środków finansowych z budżetu Gminy Narew na realizację projektu w ramach Programu Pilotażowego Leader+.

XVII/114/05

8 marca 2005r. w sprawie wyasygnowania środków finansowych z budżetu Gminy Narew na budowę sieci wodociągowej we wsi Soce.

XVII/115/05

8 marca 2005r. w sprawie wyasygnowania środków finansowych z budżetu Gminy Narew na modernizację drogi gminnej do wsi Gorodzisko.

XVII/116/05

8 marca 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

XVII/117/05

8 marca 2005r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok".

XVII/118/05

8 marca 2005r.
w sprawie przyjęcia "Karty współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

XVII/119/05

8 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2005 rok.

XVII/120/05

8 marca 2005r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

XVII/121/05

8 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

XVII/122/05

8 marca 2005r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

XVIII/123/05

30 marca 2005r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

XVIII/124/05

30 marca 2005r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę nazw urzędowych miejscowości.

XVIII/125/05

30 marca 2005r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży ruchomości stanowiących własność Gminy Narew oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

XVIII/126/05

30 marca 2005r. w sprawie określenia zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2005 rok.

XVIII/127/05

30 marca 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy.

XVIII/128/05

30 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Narew.

XVIII/129/05

30 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Narew.

XVIII/130/05

30 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.

XVIII/131/05

30 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

XVIII/132/05

30 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych Rady Gminy Narew.

XIX/133/05

27 czerwca 2005r.
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu gminnnego konkursu najestetyczniej urządzoną posesję i zagrodę".

XIX/134/05

27 czerwca 2005r. w sprawie przyznania dotacji budżetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Narwi.

XIX/135/05

27 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświacie.

XIX/136/05

27 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew.

XIX/137/05

27 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

XIX/138/05

27 czerwca 2005r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew.

XIX/139/05

27 czerwca 2005r. w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej.

XIX/140/05

27 czerwca 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia ugody dotyczącej nieodpłatnego przekazania nieruchomości będących przedmiotem postępowania przed Komisją Regulacyjną do spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

XIX/141/05

27 czerwca 2005r. w sprawie przyznania dotacji budżetowej dla Powiatu Hajnowskiego.

XX/142/05

19 lipca 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

XXI/143/05

16 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

XXI/144/05

16 sierpnia 2005r. w sprawie zobowiązania się Gminy Narew do przekazania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi.

XXII/145/05

27 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

XXII/146/05

27 września 2005r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew.

XXII/147/05

27 września 2005r. w sprawie wyasygnowania środków finansowych z budżetu Gminy Narew na przebudowę drogi gminnej Gorędy - Bruszkowszczyzna - Odrynki.

XXII/148/05

27 września 2005r. w sprawie utworzenia Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.

XXII/149/05

27 września 2005r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.

XXII/150/05

27 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

XXIII/151/05

17 października 2005r.
w sprawie przyznania dotacji budżetowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi.

XXIII/152/05

17 października 2005r. w sprawie zbycia w formie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Krzywiec oznaczonej w ewidencji gruntów nr 55.

XXIII/153/05

17 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

XXIV/154/05

7 grudnia 2005r.
w sprawie określenia zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2006 rok.

XXIV/155/05

7 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

XXIV/156/05

7 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

XXIV/157/05

7 grudnia 2005r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

XXIV/158/05

7 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

XXV/159/05

21 grudnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla "in blanco" i określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Narew może zaciągnąć zobowiąznie.

XXV/160/05

21 grudnia 2005r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2006 rok.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kołnier

Data wytworzenia: 2005-03-16

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2005-03-16

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2005-03-16