Uchwała Nr VIII/54/03

UCHWAŁA NR VIII/54/03

RADY GMINY NAREW

z dnia 28 października 2003r.

w sprawie ustalenia odpłatności za składowanie i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Narew.

Na podstawie art. 18 ust 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591) oraz art. 3 pkt 2 i 6 i art. 6 pkt l i 2 ustawy z dnia 3 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 póz 622 z 1996r. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się odpłatność w wysokości 17,00 zł/tonę za przyjęcie na wysypisko i unieszkodliwianie niesegregowanych odpadów stałych.

§ 2. Posegregowane odpady tj. papier i tektura, opakowania szklane (słoiki i butelki) białe i kolorowe, butelki plastikowe po napojach, złom metali oraz opakowania z tworzyw sztucznych po chemii gospodarczej (bez opakowań po środkach szkodliwych) przyjmowane są na składowisko nieodpłatnie.

§ 3. Odpłatność ustalona w § 1 będzie naliczana na podstawie kart przyjęcia odpadów komunalnych na składowisko.

§ 4. Zabrania się wwożenia, składowania i unieszkodliwiania na terenie Gminy Narew odpadów pochodzących z terenu innych gmin.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Narew nr XII/92/2000 w sprawie ustalenia opłaty za przyjmowanie odpadów komunalnych na wysypisko w Narwi

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kołnier

Data wytworzenia: 2005-06-01

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2005-06-01

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2005-06-01