Uchwały Rady Gminy Narew z 2018 roku

Numer uchwały Data podjęcia
uchwały
Tytuł uchwały
XXXIII/166/2018 22 stycznia
2018
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2018 rok
XXXIII/167/2018 22 stycznia
2018
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2018 rok
XXXIII/168/2018 22 stycznia
2018
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032
XXXIV/169/2018 26 lutego
2018
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2018.
XXXIV/170/2018 26 lutego
2018
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Narew na lata 2013-2022
XXXIV/171/2018 26 lutego
2018
w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Narew dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce.
XXXIV/172/2018 26 lutego
2018
w sprawie podziału Gminy Narew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XXXIV/173/2018 26 lutego
2018
w sprawie podziału Gminy Narew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXXIV/174/2018 26 lutego
2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew
XXXIV/175/2018 26 lutego
2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok
XXXIV/176/2018 26 lutego
2018
w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032
XXXV/177/2018 28 marca
2018
w sprawie opłaty targowej
XXXV/178/2018 28 marca
2018
W sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew
XXXV/179/2018 28 marca
2018
w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Narew do rozpatrzenia skargi
XXXV/180/2018 28 marca
2018
w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce
XXXV/181/2018 28 marca
2018
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2018 r.
XXXV/182/2018 28 marca
2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok
XXXV/183/2018 28 marca
2018
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032
XXXVI/184/2018 25 kwietnia
2018
w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok
XXXVI/185/2018 25 kwietnia
2018
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032
XXXVII/186/2018 25 maja
2018
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew
XXXVII/187/2018 25 maja
2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok
XXXVII/188/2018 25 maja
2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew
XXXVII/189/2018 25 maja
2018
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032
XXXVIII/190/2018 27 czerwca
2018
w sprawie udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce
XXXVIII/191/2018 27 czerwca
2018
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
XXXVIII/192/2018 27 czerwca
2018
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Narew
XXXVIII/193/2018 27 czerwca
2018
w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok
XXXVIII/194/2018 27 czerwca
2018
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032
XXXVIII/195/2018 27 czerwca
2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Narew za 2017 rok
XXXVIII/196/2018 27 czerwca
2018
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
XXXIX/197/2018 1 sierpnia
2018
o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Narew, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
XXXIX/198/2018 1 sierpnia
2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Narew
XXXIX/199/2018 1 sierpnia
2018
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów za ochronne
XXXIX/200/2018 1 sierpnia
2018
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
XXXIX/201/2018 1 sierpnia
2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
XXXIX/202/2018 1 sierpnia
2018
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032
XL/203/2018 24 września
2018
w sprawie umieszczenia na pomniku w Narwi tablicy pamiątkowej upamiętniającej stulecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską
XL/204/2018 24 września
2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok
XL/205/2018 24 września
2018
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018- 2032
XLI/206/2018 17 października
2018
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew
XLI/207/2018 17 października
2018
w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic na terenie Gminy Narew
XLI/208/2018 17 października
2018
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew
XLI/209/2018 17 października
2018
w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok
XLI/210/2018 17 października
2018
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032
XLI/211/2018 17 października
2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew
.
.
I/1/2018 21 listopada
2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew
I/2/2018 21 listopada
2018
w sprawie wyboru Wiceprzowcdniczącego Rady Gminy Narew
I/3/2018 21 listopada
2018
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
wyniki głosowania imiennego
I/4/2018 21 listopada
2018
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Narew
wyniki głosowania imiennego
I/5/2018 21 listopada
2018
w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy Rady Gminy Narew
wyniki głosowania imiennego
I/6/2018 21 listopada
2018
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Narew
wyniki głosowania imiennego
I/7/2018 21 listopada
2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew
wyniki głosowania imiennego
II/8/2018 5 grudnia
2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok
wyniki głosowania imiennego
III/9/2018 18 grudnia
2018
w sprawie zmiany uchwały w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Narew w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska"
wyniki głosowania imiennego
III/10/2018 18 grudnia
2018
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Narew
wyniki głosowania imiennego
III/11/2018 18 grudnia
2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew
wyniki głosowania imiennego
III/12/2018 18 grudnia
2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
wyniki głosowania imiennego
III/13/2018 18 grudnia
2018
w sprawie przekazania skargi według właściwości
wyniki głosowania imiennego
III/14/2018 18 grudnia
2018
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów Gminy Narew
wyniki głosowania imiennego
III/15/2018 18 grudnia
2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok
wyniki głosowania imiennego
III/16/2018 18 grudnia
2018
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2019 rok
wyniki głosowania imiennego
III/17/2018 18 grudnia
2018
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2019-2032
wyniki głosowania imiennego

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Snitkowski

Data wytworzenia: 2018-02-06

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2019-01-18

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-02-06