Zapytanie ofertowe naprawy oświetlenia ulicznego

Narew, 5 marca 2019 r.

 

 

Or. 271.5.2019

 

 

 

Wójt Gminy Narew 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101 działając w oparciu o treść zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

 

Usługa bezabonamentowej naprawy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Narew.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest bezabonamentowa naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Narew (według wykazu punktów poboru energii stanowiącego załącznik Nr .... do zapytania) polegająca na:
 • wymianie żarówki w oprawie ulicznej;
 • wymianie uszkodzonej oprawy ulicznej;
 • uzupełnieniu bądź zmianie lokalizacji punktu oświetlenia ulicznego;
 • naprawie uszkodzonej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem lamp, podłączeniem skrzynki sterującej oświetleniem.

 

 1. Obowiązki Wykonawcy:
 • zabezpieczenie w całości materiałów do naprawy wraz z urządzeniami sterowniczo-zasilającymi;
 • przyjmowanie zgłoszeń awarii nie częściej niż raz na 2 miesiące od uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Narew;
 • usunięcie usterki w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia;
 • posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień oraz dysponowanie niezbędnym personelem i sprzętem do wykonania przedmiotu zamówienia;
 • prowadzenie napraw urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi w zakresie sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony od porażeń.

 

 1. Termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2020 roku.

 

 1. Warunki płatności.

Wynagrodzenie płatne na podstawie faktury VAT (popartej dołączoną kartą zestawienia zbiorczego naprawy oświetlenia ulicznego wystawioną na podstawie zgłoszenia od uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Narew), przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

 1. Miejsce i sposób uzyskania informacji: Urząd Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101, pokój nr 16, tel.: 85 681016, fax: 8733535.

 

 1. Forma i miejsce porozumiewania się (skuteczne zgłoszenie): fax, telefon, e-mail.

 

 1. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena.

 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę umieszczoną w zabezpieczonej kopercie i opisaną w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją:

„Zapytanie ofertowe  do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Usługa bez abonamentowej naprawy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Narew. Nie otwierać przed dniem 26 marca, godz. 13.00.”

należy złożyć do dnia 26 marca 2019 r. do godziny 12.00:

 • w Urzędzie Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101. p nr 16 lub wysłać
 • listownie pod ww. adres.

 

 1. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 13.00.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-03-18

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-03-18

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-03-18