Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Puchłach

Narew, 7 marca 2019 r.

 

Or.271.8.2019

 

Wójt Gminy Narew Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew działając w oparciu o treść zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania

„.Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej oraz wykonanie ogrodzenia posesji w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew”

 

  1. Przedmiot zamówienia: Realizacja zadania remont i modernizacja budynku oraz wykonanie ogrodzenia posesji świetlicy wiejskiej w miejscowości Puchły, gm. Narew w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew”.

 

  1. Zakres zamówienia:
  • przekrycie połaci dachowej budynku o wymiarach 2 razy 4,3m x 10,1m x = 86,86m2 blachą trapezową obustronnie malowaną wraz z obróbką blacharską;
  • wykonanie ogrodzenia długości 23 mb z bramą o szerokości 4,0m oraz bramką o szerokości 1,20m.

Wymienione zadania należy w ofercie skosztorysować odrębnie.

Ze względu na ograniczone środki finansowe w przypadku ich niewystarczającej wysokości, jako pierwsze będzie realizowane za danie wymienione w ppkt 1.

Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin budynku i świetlicy wiejskiej i jego otoczenia w miejscowości Puchły po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym nie później niż w dniu złożenia oferty.

 

  1. Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Oferta na realizację zadania w Puchłach w ramach Funduszu Sołeckiego ” do dnia 14 marca 2019 r., do godziny 13.50 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Cenę w ofercie podajemy cyframi, jako wartość brutto zgodnie z zakresem zamówienia.

 

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 14 marca 2019 r. o godz. 14.20 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, pok. nr 18 (I piętro).

 

  1. Kryteria oceny oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

KOSZTY: 100%

 

  1. Termin związania ofertą:

Wykonawca rozpocznie prace najpóźniej do 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

  1. Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 30 maja 2019 r.

 

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-03-07

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-03-07

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-03-07