REMONT I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ DRÓG GMINNYCH W RAMACH WYODRĘBNIONEGO Z BUDŻETU GMINY NAREW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

Narew, dn. 16 maja 2019 r.

 

Or. 271.18.2019

 

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

 

„REMONT I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ DRÓG GMINNYCH W RAMACH WYODRĘBNIONEGO Z BUDŻETU GMINY NAREW

FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej w miejscowości Tyniewicze Duże – w kierunku do drogi wojewódzkiej 684 Narew – Bielsk Podlaski.

 

  1. Zakres zamówienia i podstawa wykonania robót:

Utwardzenie nawierzchni warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego. mieszanką mineralno -asfaltową otaczaną na gorąco grubości 5 cm i szerokości 4 m w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego sołectw Tyniewicze Duże, Tyniewicze Małe, Łopuchówka.

Zagwarantowane środki na przedmiotowe zadanie wynoszą 38 155,05 zł.

Zagwarantowane środki na przedmiotowe zadanie wynoszą.

Wyłoniony wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za parametry techniczne istniejącej podbudowy.

 

  1. Sposób sporządzenia oferty:

3.1. Ofertę cenową (na całe zamówienie) należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Remont drogi gminnej z Tyniewicz Dużych w kierunku drogi wojewódzkiej 684 w ramach funduszy sołeckich 2019” do dnia 3 czerwca 2019 r., godzina 14.00 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

  1. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 r. o godz. 14.15 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, pok. nr 18.

 

  1. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się ceną za 1 m2 łącznie z frezowaniem wyrównującym.

Cena brutto za 1 m2 obejmuje prace wymagane podczas rozkładania masy zgodnie z procesem technologicznym wykonania prac budowlanych budownictwa  drogowego.

 

Termin realizacji Zamówienia, uzgodniony zostanie z Wykonawcą w zawartej Umowie na podstawie ceny brutto wyłonionej oferty po stwierdzeniu przez Wykonawcę, że podbudowa nadaje się do ułożenia  masy asfaltowej (przygotowanie podbudowy – zadanie Zamawiającego).

Wyłoniony wykonawca złoży pisemne Oświadczenie o dostarczeniu jakości masy zgodnie
z PN-S-960025 oraz składzie:

Kruszywa  wg.PN-B-11112/96;

Wypełniaczu wg. PN-61/S/-96504;

Lepiszcza D 70 wg. PN-65/C-96170

 

Załączniki:

  1. Wzór formularza oferty cenowej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-05-17

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-05-17

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-05-17