Zapytania ofertowe na remont świetlicy w Chrabostówce

Narew, 21 marca 2019 r.

 

Or.271.11.2019

 

Wójt Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew działając w oparciu o treść zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia
w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania

„.Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew”

 

 1. Przedmiot zamówienia: Realizacja zadania remont i modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrabostówka, gm. Narew w ramach realizacji zadań
  z Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew.

 

 1. Zakres zamówienia:

Wykonanie posadzki o wymirach9,5m x 6m z dociepleniem w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrabostówka:

 • rozbiórka istniejącej podłogi drewnianej;
 • zagęszczenie podsypki żwirowo – piaskowej o grubości 15 cm Is = 0,95 wg próby normalnej PROCTORA;
 • wylanie betonu chudego klasy C12/15 o grubości 10 cm;
 • wykonanie izolacji z papy podkładowej lub folii polietylenowej o grubości 3mm z załażeniem na ścianę na wysokość 15-20 cm;
 • docieplenie styropianem twardym lub polistyrenem ekstrudowanym o grubości 15 cm;
 • wylanie szlichty betonowej o grubości 4 cm.

Na etapie realizacji Zamawiający zobowiązany jest do odbioru poszczególnych elementów posadzki po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę.

Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin pomieszczeń budynku i świetlicy wiejskiej w miejscowości Janowo po uprzednim uzgodnieniu terminu z sołtysem Sołectwa Chrabostówka – tel.: 502096756, nie później niż do dnia złożenia oferty.

 

 1. Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Oferta na realizację zadania w Chrabostówce w ramach Funduszu Sołeckiego” do dnia 27 marca 2019 r., do godziny 13.50 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Cenę w ofercie podajemy cyframi, jako wartość brutto zgodnie z zakresem zamówienia.

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 27 marca 2019 r. o godz. 14.00
w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, pok. nr 18 (I piętro).

 

 1. Kryteria oceny oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

KOSZTY: 100%

 

 1. Termin związania ofertą:

Wykonawca rozpocznie prace najpóźniej do 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2019 r.

 

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-03-21

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-03-22

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-03-21