Zapytania ofertowe na przebudowę chodnika w ciągu ul. J. Poniatowskiego w Narwi.

Narew, 21 marca 2019 r.

 

Or.271.12.2019

 

Wójt Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew działając w oparciu o treść zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia
w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania

„.Przebudowa chodnika w ciągu ul. J. Poniatowskiego w miejscowości Narew w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew”

 

 1. Przedmiot zamówienia: Realizacja przebudowy chodnika w ciągu ul. J. Poniatowskiego
  w miejscowości Narew w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew.

 

 1. Zakres zamówienia:
 • ułożenie krawężnika wiodącego 22cm x 100 cm na odcinku o długości ok. 400 m;
 • ułożenie płytek chodnikowych o wymiarach: 35 cm x 35 cm na podsypce cementowo – piaskowej na powierzchni ok. 240 m2 (Zamawiający zapewnia płytki chodnikowe na powierzchnię ok. 80m2;
 • budowa zjazdów z kostki brukowej (polbruk) o grubości 8 cm na (powierzchnia ok. 70m2);
 • ułożenie obrzeży chodnikowych na odcinku ok. 300 mb.

Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin terenu realizacji zadania w miejscowości Narew po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, nie później niż do dnia złożenia oferty.

 

 1. Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Oferta na realizację zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. J. Poniatowskiego w Narwi w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew” do dnia 29 marca 2019 r., do godziny 13.50 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Cenę w ofercie podajemy cyframi, jako wartość brutto zgodnie z zakresem zamówienia.

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 29 marca 2019 r. o godz. 14.15
w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, pok. nr 18 (I piętro).

 

 1. Kryteria oceny oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

KOSZTY: 100%

 

 1. Termin związania ofertą:

Wykonawca rozpocznie prace najpóźniej do 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2019 r.

 

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-03-21

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-03-21

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-03-21