Zapytanie ofertowe na remont swietlicy w Makówce

 

...........................................

(pieczęć zamawiającego)

Narew, 1 kwietnia 2019 r.

 

Znak: Or.271.15.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Narew 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101, tel. 85 681 60 16, fax. 85 873 35 35,
e-mail: narew@narew.gmina.pl działając w oparciu o treść zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

zaprasza do składania ofert wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) -zgodnie z art. 4 pkt 8
- w postępowaniu w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 „.Remont budynku użyteczności publicznej w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew”

 

 1. Przedmiot zamówienia: Realizacja zadania: remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Makówka, gm. Narew w ramach realizacji zadań
  z Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew.

 

 1. Zakres zamówienia:
 • konstrukcja rusztów pod okładziny z płyt gipsowych – powierzchnia ok. 150m2;
 • izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej - powierzchnia ok. 150m2;
 • izolacja z folii poliuretanowej przymocowana na konstrukcji drewnianej- powierzchnia ok. 150m2 (materiał zapewnia Zamawiający);
 • wykonanie poszycia ścian z płyty wiórowej - powierzchnia ok. 150m2 (materiał zapewnia Wykonawca);
 • elewacja z paneli układanych pionowo,
 • montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach – powierzchnia 150m2 (materiał na listwy zapewnia Zamawiający);
 • ułożenie pionowych paneli winylowych typu „Siding” – powierzchnia 150m2 (materiał zapewnia Zamawiający).

Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin miejsca robót po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, nie później niż do dnia złożenia oferty.

 

 1. Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Oferta na realizację zadania w Makówce w ramach Funduszu Sołeckiego” do dnia 9 kwietnia 2019 r., do godziny 13.50 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Cenę w ofercie podajemy cyframi, jako wartość brutto zgodnie z zakresem zamówienia.

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 9 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00
w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, pok. nr 18 (I piętro).

 

 1. Kryteria oceny oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

KOSZTY: 100%

 

 1. Termin związania ofertą:

Wykonawca rozpocznie prace najpóźniej do 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2019 r.

 

Wójt Gminy Narew

 

Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-04-01

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-04-01

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-04-01