Zapytanie ofertowe - wiata w Trześciance

Narew, 7 maja 2019 r.

 

Or.271.16.2019

 

         Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postepowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty równowartości 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

 

Wybudowanie wiaty drewnianej w miejscowości Trześcianka

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 

  1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie wiaty drewnianej (dł. 9m, szer. 5,5m)
w miejscowości Trześcianka. Przykład wykonania wiat przedstawiono na zdjęciu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

 

  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

2.1. Ofertę cenową z adnotacją: „Zapytanie ofertowe nr Or. 271.16.2019 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wybudowanie wiaty drewnianej
w miejscowości Trześcianka”
(umieszczoną w zabezpieczonej kopercie i opisaną
w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, wymieniona adnotacja), należy złożyć do dnia 17 maja 2019 r., do godziny 12.00. na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia

1)    w Urzędzie Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101, Sekretariat

albo przesłać

2)    faxem na nr: 8733535.

2.2. Cenę w ofercie podajemy cyframi i słownie, jako wartość brutto.

 

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 17 maja 2019 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, pok. nr 18.

 

  1. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Najniższa cena - 100%

 

  1. Termin realizacji

Termin zakończenia realizacji zamówienia ustalony zostaje do dnia 31 sierpnia
2019 r.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-05-07

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-05-07

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-05-07