Zapytanie ofertowe „Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki”

 

 

Informacja dodatkowa do zapytania ofertowego

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

(sygn.: Or.271.14.2018)

 

 

 

Ze względu na zapytania potencjalnych dostawców Zamawiający dopuszcza prowadzenie zamiatarki na 2 (dwóch) kółkach podporowych. Jest to podyktowane brakiem środków na sfinansowanie zamontowania przedniego TUZ-a w ciągniku współpracującym z zamiatarką. W sytuacji gdy zamiatarka jest podczepiona z tyłu ciągnika trzecie kółko podporowe nie jest wymagane.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

...........................................

(pieczęć zamawiającego)

Narew, 1 kwietnia 2019 r.

 

Znak: Or.271.14.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Narew 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101, tel. 85 681 60 16, fax. 85 873 35 35,
e-mail: narew@narew.gmina.pl działając w oparciu o treść zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

zaprasza do składania ofert wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) -zgodnie z art. 4 pkt 8
- w postępowaniu w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

 

„Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki”

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 1. Szczegółowy opis zamówienia:
  • Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki o minimalnych parametrach podanych poniżej:
   1. Sposób mocowania: tuz I i II kat wąski (urządzenie ma współpracować z ciągnikiem marki Belarus MTZ952.4, montaż zamiatarki z tyłu ciągnika),
   2. Napęd szczotki głównej: silnik hydrauliczny,
   3. Twardość szczotki głównej: twarda,
   4. Opróżnianie kosza hydrauliczne,
   5. Szerokość robocza szczotki głównej min 1,6 m,
   6. Pojemność kosza na zanieczyszczenia min 200 dm3,
   7. Ciężar maszyny od 250 do 400 kg bez wody,
   8. Pojemność zbiornika na wodę min. 200 dm3,
   9. Na wyposażeniu:

- szczotka boczna twarda do zamiatania przy krawężniku,

- zbiornik na wodę wraz ze zraszaczami,

- trzy kółka podporowe.

 • Urządzenie musi posiadać: deklaracje zgodność, kartę techniczną, instrukcję użytkowania.
 • Urządzenia, osprzęt i wyposażenie dostarczone w trakcie realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, zgodne z parametrami (nie starsze niż 2019 r)
 • Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
 • Wszelkie nazwy własne materiałów, urządzeń i produktów użyte w zapytaniu, mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. Wszystkie wskazane w zapytaniu znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/.
 • Wszelkie użyte zapytaniu odniesienia do norm mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych.
 • W przypadku, gdy w zapytaniu zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, cechy techniczne i jakościowe, patentu lub oznaczenia pochodzenia o których mowa w art. 30 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w zapytaniu.
 • Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w zapytaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy PZP.
 • Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad, sprawny technicznie, pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży, stanowi jego własność i nie jest obciążony prawami osób trzecich.
 • Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa.
 • Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć wszystkie potrzebne elementy, dokumentację oraz gwarancje.
 • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie oraz elementy potrzebne do wykonania zamówienia własnym lub zleconym transportem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego.
 • Dostawa obejmuje również przeprowadzenie instruktażu dla pracowników obsługujących urządzenie.

 

 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
  • termin wykonania zamówienia: do 10 maja 2019 r.;
  • warunki płatności: przelew;
  • okres gwarancji: Zamawiający żąda udzielenia, co najmniej 24-miesięcznej gwarancji.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

    Nie dotyczy.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:

    100% cena ofertowa.

 

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia i in.):

    Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.

 

 1. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

 1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Termin związania z ofertą – 30 dni.

 

 1. Wymagania dotyczące wadium, sposobu oraz formy jego wniesienia:

   Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku

 

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem oraz podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

 

 1. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:
  • Andrzej Pleskowicz – tel.: 502317235;
  • Jan Siniakowicz – tel.: 505404839.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

   Do oferty należy załączyć kartę techniczną urządzenia z których wynikać będą parametry stawiane przez Zamawiającego.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:
  • Wzór oferty stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
  • Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem w zaklejonej kopercie z dopiskiem:. „Dostawa do Gminy Narew fabrycznie nowej zamiatarki”.
  • Oferta musi być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, do 9 kwietnia 2019 r. godz. 14:30.

   Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r., godz. 14.45. w siedzibie Zamawiającego: ul. A. Mickiewicza 101, pokój nr 18, 1 piętro.

 

 1. Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejsza ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt poniższych.

 

 1. Zamawiający informuje, że oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 1. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn.

 

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

 1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego oferty.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-04-01

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-04-05

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-04-01