Zaproszenie do składania ofert na odławianie psów

Narew, 15 stycznia 2019r.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA NAREW, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew,
tel. (85) 681 67 40; Fax: 85 8733535
Strona internetowa: narew.gmina.pl
informuje, iż w dn. 15 stycznia 2019 r. uległa zmianie treść zapytania ofertowego nr: Or.271.2.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.

Do niniejszego zapytania wprowadzono następujące zmiany:

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej informacji.

 

Załączniki:

Wzór umowy - po aktualizacji

Narew, 11 stycznia 2019 r.

 

Or.271.2.2019

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

GMINA NAREW
reprezentowana przez Wójta,
ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew,
tel. (85) 681 67 40; Fax: 85 8733535
REGON: 050659556; NIP: 6030012962
Strona internetowa: narew.gmina.pl
e-mail: narew@narew.gmina.pl

informuje, że
w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

"Odławianie i utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy Narew”
w terminie od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia2020 r.

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na jego realizację.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Zakres zamówienia stanowi:
  1. odławianie bezdomnych psów na terenie Gminy Narew - usługa powinna być realizowana w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od telefonicznego przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę;
  2. umieszczenie odłowionych psów w schronisku oraz zapewnienie im odpowiedniej opieki í odpowiednich warunków bytowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
  3. zapewnieni klatki obserwacyjnej dla psów w przypadku odłowienia psa, który dokonał pogryzień ludzi;
  4. sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku - o wykonaniu konieczności zabiegu decyduje lekarz weterynarii, prowadzący opiekę medyczną w schronisku;
  5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
  6. usypianie ślepych miotów;
  7. prowadzenie ewidencji odłowionych psów z terenu Gminy Narew - ewidencjonowanie odłowionych psów oraz przekazywanie miesięcznych informacji o ilości utrzymywanych psów z terenu Gminy Narew;
  8. znakowanie odłowionych psów - Zamawiający dopuszcza każdy rodzaj znakowania psów, który jest zgodny z obowiązującymi przepisami i na podstawie którego bezspornie można zidentyfikować psa odłowionego z terenu Gminy Narew;
 2. Termin realizacji usługi: od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
 3. Okres związania ofertą - 30 dni.
 4. Warunki płatności: przelewem na konto bankowe.
 5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
  Urząd Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101, pokój nr 16, tel.: 85 681016, fax: 8733535.

III. KRYTERIA WYBORU OFERT

Najniższa cena – 100%.

Z oferentem, który złożył ofertę najkorzystniejszą zawarta zostanie umowa. Dopuszcza się prowadzenie negocjacji z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia i in.):

 1. posiadanie zezwolenia na prowadzenie schroniska i wyłapywanie psów lub umów ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt na przyjęcie zwierząt;
 2. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
 2. ofertę należy sporządzić w języku polskim czytelnie w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem;
 3. wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca;
 4. formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
 5. oferta powinna składać się z formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻEIA OFERT

Ofertę umieszczoną w zabezpieczonej kopercie i opisaną w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: „Zapytanie ofertowe nr Or.271.2.2019 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odławianie i utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy Narew”, należy:

 1. złożyć do dnia 21 stycznia 2019 r. do godziny 12.00 w Urzędzie Gminy Narew,
  17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101. Pok. nr 16, albo przesłać
 2. faxem na nr: 858733535 lub drogą elektroniczną na adres: narew@narew.gmina.pl

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Urząd Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101. pok. nr 16. 21 stycznia 2019 r. o godz. 12.15.
O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie, pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym również odszkodowawczej.
 2. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:
  Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2, z uwzględnieniem wartości cenowych wybranej oferty.

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-01-11

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2019-01-15

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2019-01-11