Zaproszenie do składania ofert na dostawę laptopów - drugie postępowanie

Narew, 15 stycznia 2019 r.

 

Or.271.1.2019

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

GMINA NAREW
reprezentowana przez Wójta,
ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew,
tel. (85) 681 67 40; Fax: 85 8733535
REGON: 050659556; NIP: 6030012962
Strona internetowa: narew.gmina.pl
e-mail: narew@narew.gmina.pl

informuje, że

w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

 

Dostawa komputerów przenośnych (laptopów)
oraz oprogramowania w ramach realizacji
projektu pod nazwą „Ja w Internecie”
w gminie Narew”

dotyczącego projektu pt. „Ja w Internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych” POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. III Oś Priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na jego realizację.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa :
  1. laptopy - 8 szt.
  2. oprogramowanie do laptopa - 8 szt.
 2. Wymagania w zakresie innych cech:
  1. komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe,
  2. urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim;
  3. do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania,
  4. inne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz do formularza ofertowego.
 3. Wykonawca udziela gwarancji określonej w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego do formularza ofertowego).
 4. Szczegółowa Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego z określeniem ilości zamawianego sprzętu została określona w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
 5. Wykonawca sporządza i załącza do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu.
 6. W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje producenta i model oferowanego sprzętu oraz oferowane okresy gwarancji.
 7. W przypadku, gdy parametry oferowanego sprzętu są tożsame z wymienionymi w Opisie przedmiotu zamówienia wówczas Wykonawca może załączyć do oferty podpisaną specyfikację techniczną sprzętu załączoną do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA UMOWY

Wymagany termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia zawarcia umowy. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Narew ul. Mickiewicza 101; 17-210 Narew.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu publicznym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki odpowiadające przedmiotowi zamówienia, a w szczególności:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają ich posiadania. Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku i uzna, że został spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – Załącznik Nr 3
 2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku i uzna, że został spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – Załącznik Nr 3.
 3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku i uzna, że został spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – Załącznik Nr 3

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.
 3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy 100% kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.
 5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Dodatkowo Informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Joanna Iwaniuk – koordynatorka projektu – tel.: 85 6816740.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena 100% - należy przedstawić cenę brutto za przedmiot zamówienia. Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów wykonania usługi. W szczególności nie przewiduje się zwrotu kosztów dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.
Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane Wykonawcy wg wzoru:

Cena brutto wykonawcy z najniższą ceną
cena brutto wykonawcy badanego
x 100

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć:
  1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew lub
  2. listownie pod ww. adres lub
  3. e-mailem na adres: narew@narew.gmina.pl
 2. Termin złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć do dnia 23 stycznia 2019 r. do godz. 14.00. (data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą „Ja w Internecie” w gminie Narew”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
 4. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 23 stycznia 2019 r. o godz. 14.15 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 (sala konferencyjna, parter).

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak również zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 3. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.
 4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
 6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 7. Dokumenty firm, które nie zakwalifikowały się nie będą odsyłane.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-01-15

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2019-01-15

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2019-01-15