Drugi przetarg na remont oczyszczalni ścieków w Narwi

Narew: Remont oczyszczalni ścieków w Narwi.
Numer ogłoszenia: 408042 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Narew , ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, woj. podlaskie, tel. 0-85 6816016, faks 0-85 873 35 35.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont oczyszczalni ścieków w Narwi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont oczyszczalni ścieków w Narwi. 1. Instalacja kraty koszowej w istniejącej przepompowni ścieków. 2. Wymiana urządzeń do napowietrzania i mieszania ścieków w reaktorze SBR. 3. Zmiana technologii odwadniania osadu - wymiana workownicy na prasę ślimakową. 4. Instalacja punktu zlewnego ścieków dowożonych, umożliwiającego przyjmowanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Budowa wiaty zabezpieczającej gromadzony osad odwodniony przed opadami atmosferycznymi 6. Wykonanie niezbędnych przewodów między obiektowych ścieków, doprowadzenie wody i energii elektrycznej do projektowanych obiektów, w tym: a) doprowadzenie ścieków do oczyszczalni z pominięciem przepompowni (na czas jej przebudowy), b) przewóz ścieków do innej oczyszczalni, na czas modernizacji reaktora SBR, c) zakup i montaż nowych pomp w modernizowanej przepompowni ścieków, e) przebudowa kanału doprowadzającego ścieki ze szkoły podstawowej do oczyszczalni. Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych zawiera projekt wykonawczy branży technologicznej, aneks do projektu branży technologicznej. 7. Rozruch urządzeń kontenerowej stacji zlewczej oraz reaktora SBR. 8. Zlecenie wykonania badań ścieków oczyszczonych dla WIOS w Białymstoku; za prawidłowe wykonanie technologiczne reaktora SBR uważać będzie się uzyskanie stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, które nie mogą przekraczać: BZT5 - 25 mg 02/l, zawiesina - 35 mg/l, ChZT - 125 mg/l. 9. Uporządkowanie terenu. 10. Wyposażenie bhp. 11. Uruchomienie i rozruch oczyszczalni (zamontowanych urządzeń). 12. Uporządkowanie terenu. 13. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Obowiązuje następująca dokumentacja projektowa: 1) remont oczyszczalni ścieków we wsi Narew - Projekt wykonawczy Branża technologiczna wraz z aneksem; 2) remont oczyszczalni ścieków we wsi Narew - Projekt wykonawczy Część Architektoniczno - Budowlana; 3) remont oczyszczalni ścieków we wsi Narew - Projekt wykonawczy Część konstrukcyjna; 4) remont oczyszczalni ścieków we wsi Narew - Projekt wykonawczy Część elektryczna. Wskazane w dokumentacji projektowej urządzenia nie są obowiązujące przy realizacji przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.20.00-8, 45.25.21.00-9, 45.23.31.40-2, 45.26.23.00-4, 45.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości 40.000 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Długość udzielonej gwarancji w miesiącach - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Narew 17-210 Narew ul. Mickiewicza 101 pokój Nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Narew 17-210 Narew ul. Mickiewicza 101 sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający niniejszym oświadcza , iż uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Narew..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Stanisław Korobkiewicz - Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2014-12-12

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2014-12-12

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2014-12-12

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2014-12-12