Przetarg na dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi

Dostawa biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Narwi w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 oraz inne usługi związane z dowozem.
Numer ogłoszenia: 163239 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Narew , ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, woj. podlaskie, tel. 0-85 6816016, faks 0-85 873 35 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Narwi w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 oraz inne usługi związane z dowozem..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Wykonywanie usługi polegającej na dowożeniu dzieci i uczniów do Przedszkola Samorządowego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Narwi (wszystkie wymienione placówki znajdują się w jednym budynku) z terenu Gminy Narew oraz niektórych miejscowości z terenu innych gmin szczegółowo podanych poniżej) w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 taborem będącym w dyspozycji Wykonawcy w formie utworzenia regularnych przewozów pasażerskich według tras podanych poniżej oraz osobnego rozkładu jazdy na warunkach i w zgodzie z zasadami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r poz. 1414 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 grudnia 2011 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.) Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymogów wymaganych od przewoźnika wynikających z w/w ustaw oraz innych przepisów szczególnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa świadczenia transportu zbiorowego. Wykonawca w celu otwarcia regularnych linii na terenie Gminy Narew dokona również wszelkich niezbędnych formalności wymaganych cytowaną ustawą, w szczególności uzyska odpowiednie zezwolenie właściwego organu do wykonywania przewozów regularnych na terenie Gminy Narew oraz niektórych miejscowości gmin sąsiednich. 2) Przedmiotem zamówienia jest również comiesięczna dostawa biletów miesięcznych uprawniających przewożone dzieci i uczniów do dojazdu do szkoły w związku z wykonywaniem transportu, o którym mowa w pkt 1: W ramach tras komunikacyjnych i kursów według rozkładów utworzonych wg niniejszej specyfikacji, poza niniejszym zleceniem, wykonawca może świadczyć odpłatnie usługi transportowe na rzecz innych osób (mieszkańców gminy) w ramach opłat biletowych z zastrzeżeniem, że musi przede wszystkim zapewnić transport dzieciom i uczniom w ramach zawartej umowy i o ile będą miejsca w autobusach. 3) Przedmiotem zamówienia jest również zapewnienie przez wykonawcę bezpieczeństwa i opieki uczniów podczas przewozu zgodnie obowiązkiem wynikającym z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) poprzez zapewnienie uczniom dodatkowo opiekuna w każdym autobusie. Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoba pełniąca funkcję opiekuna winna posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej i będzie zobowiązana w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu do przedszkola i szkoły, zapewnienia bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci, zapewnienia opieki podczas przejścia uczniów z autobusu do budynku szkoły, opieki i zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w czasie przejazdu. 4) Przedmiotem zamówienia jest również usługa przewozowa w ilości 250 km miesięcznie na dowozy dzieci do instytucji kulturalno -oświatowych i innych (10 miesięcy w roku). Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji czy zamknięcie szkoły). Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. Uczniowie z wszystkich w/w tras muszą być dowiezieni na zajęcia szkolne na godzinę 7.50, rozkład nie może uwzględniać wcześniejszych godzin niż godzina 6.50. Zajęcia lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbywać się będą od godziny 8.00 do godziny 15.00. Odjazd uczniów po zajęciach lekcyjnych nastąpi o godzinie 15.15, rozkład nie może uwzględniać późniejszych godzin niż godzina 16.15. Szczegółowy harmonogram dowozu dzieci do szkoły i przedszkola przekaże Dyrektor szkoły Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. W przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, autobus spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. Ze względu na różne kierunki dojazdu uczniów do szkoły oraz różne odległości występujące pomiędzy poszczególnymi miejscowościami przedstawionymi w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do podania jednej uśrednionej ceny biletu miesięcznego dwustronnego (dowóz i odwóz)..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.30.00-3, 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, uprawniającej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy). Oświadczenie wg. Wzoru w załączniku do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach dyspozycji art. 144 ust. 1): 1) cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania, 2) Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy o ile niewykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej, 3) Strona, która zamierza żądać zwolnienia z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu, 4) Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, pokój Nr 16..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, pokój Nr 16..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Urzędu Gminy Narew

Data wytworzenia: 2016-07-27

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-07-27

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2016-07-27