Przetarg na przebudowę nawierzchni ulicy w miejscowości Soce

Narew: Przebudowa nawierzchni ulicy w istniejącym pasie drogowym miejscowość Soce, gm. Narew na odcinku od km 0+000 do km 0+903 (Zadanie 1)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Narew, krajowy numer identyfikacyjny 5065955600000, ul. ul. Mickiewicza  101, 17210   Narew, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 6816016, e-mail: gk@narew.gmina.pl, faks 0-85 873 35 35.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

http://bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni ulicy w istniejącym pasie drogowym miejscowość Soce na odcinku od km 0+000 do km 0+903 (Zadanie 1)

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa nawierzchni ulicy w istniejącym pasie drogowym miejscowość Soce na odcinku od km 0+000 do km 0+903 (Zadanie 1).

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233220-7, 45232458-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: zamawiający nie podaje informacji o wartości zamówienia

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 12/06/2017 data zakończenia: 15/08/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 1. którzy spełniają warunki dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie objętym przetargiem o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto, każda robota w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
 2. wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. informacja banku spółdzielczego, kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość niezbędnej ilości środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy
 2. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedZialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wykaz osób, któe będą wykonywać realizację zamówienia oraz informację na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz zakres ich czynności przy realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 3. Aktualne zaświadczenie włąściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkówlub zaświadczenie, że wykonawca uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie lub odroczenie czy też rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert.
 4. Aktualne zaświadczenie właściweego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu w opłacaniu składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych lub potwierdzenie, że uzyskał dopuszczalne prawem zwolnienie lub ich odroczenie czy też rozłożenie na raty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem ofert
 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono jego upadłości - dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem ofert
  2. nie zalega w uiszczaniu podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społec zne i zdrowotne albo, że uzyskał dopuszczalne prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych podatków lub wstrzymanie ich w całości decyzją właściwego organu - dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.
 6. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie należy złożyć następujące dokumenty:

 • wykaz robót budowlano - drogowych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonanych w tym okresie z podaniem dat, miejsca wykonanych robót i ich odpowiedniej jakości (referencje)

W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. informacja banku spółdzielczego, kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość niezbędnej ilości środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy
 2. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedZialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak

Informacja na temat wadium:

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.
 2. Kwota wadium: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 3. Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert.
 4. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Narew w BS w Narwi: 43 8086 0004 0000 1052 2000 0080, z dopiskiem: „wadium w przetargu na zadanie pn.: Przebudowa nawierzchni w istniejącym pasie drogowym ulicy w miejscowości Soce, gmina Narew na odcinku od km 0+000 do km 0+903 (Zadanie 1)”.
 6. Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 7. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu, musi zostać złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Narew w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta, z dopiskiem „WADIUM” i być ważne przez cały okres związania ofertą.
 8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców: 1

Maksymalna liczba wykonawców:  1

Kryteria selekcji wykonawców: Zgodnie ze SIWZ

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: nie

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria  Znaczenie 
 Cena  60 pkt.
 Gwarancja  40 pkt.

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

n/d

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

n/d

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

n/d

IV.4) Licytacja elektroniczna

n/d

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

n/d

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

n/d

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 01/06/2017, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta powinna być napisana w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą:

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe: n/d

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2017-05-18

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-05-30

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-05-22