Przetarg na remont oczyszczalni ścieków w Narwi

Narew: Remont oczyszczalni ścieków w Narwi
Numer ogłoszenia: 144355 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Narew , ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, woj. podlaskie, tel. 0-85 6816016, faks 0-85 873 35 35.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont oczyszczalni ścieków w Narwi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia Remont oczyszczalni ścieków w Narwi realizacja w dwóch etapach. 1.Instalacja kraty koszowej w istniejącej przepompowni ścieków 2.Wymiana urządzeń do napowietrzania i mieszania ścieków w reaktorze SBR 3.Zmiana technologii odwadniania osadu- wymiana workownicy na prasę ślimakową 4.Instalacja punktu zlewnego ścieków dowożonych ,umożliwiającego przyjmowanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami 5.Budowa wiaty zabezpieczającej gromadzony osad odwodniony przed opadami atmosferycznymi 6.Wykonanie niezbędnych przewodów między obiektowych ścieków, doprowadzenie wody i energii elektrycznej do projektowanych obiektów A. Etap I do dnia 20 września 2014 r . Wykonanie następującego zakresu rzeczowego : 1.Dostawa i montaż automatycznej kontenerowej stacji zlewczej z maceratorem 2.Reaktor SBR - modernizacja :Przedmiar - obiekt Nr 4 lp.38 do 45 wraz z robotami towarzyszącymi ,wynikającymi z innych projektów bądź potrzeb technologicznych a) oczyszczenie reaktora SBR gęstego osadu - brak przedmiaru ,wycenić samodzielnie b)W czasie przebudowy reaktora SBR nie będzie możliwości oczyszczania ścieków oraz dokonywania zrzutu ścieków do odbiornika. Proponuje się przewóz ścieków do oczyszczalni na odległość 22 km lub 35 km lub 50 km. w zależności od możliwości zawarcia umowy na przyjęcie ścieków Ilość doprowadzanych ścieków do oczyszczalni wynosi średnio 150 m3/dobę. 3.Rozruch urządzeń kontenerowej stacji zlewczej oraz reaktora SBR 4.Zlecenie wykonania badań ścieków oczyszczonych dla WIOS w Białymstoku a)za prawidłowe wykonanie technologiczne reaktora SBR uważać będzie się uzyskanie stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, które nie mogą przekraczać :BZT5 25 mg 02/l ,zawiesina 35 mg/l ,ChZT -125 mg/l 5.Uporządkowanie terenu B. Etap II do dnia 15 czerwca 2015 r Wykonanie następującego zakresu rzeczowego : 1.Przebudowa istniejącej studni przepompowni :Przedmiar -obiekt Nr 3 lp.21 do 37 wraz z robotami towarzyszącymi ,wynikającymi z innych projektów bądź potrzeb technologicznych a) zmiana dopływu ścieków ze szkoły podstawowej ; odległość 25 m, Ø 240 mm, brak przedmiaru ( ze studzienki na przykanaliku, do studzienki na sieci kanalizacyjnej ) -wycenić samodzielnie b) w przedmiarze poz. 31 obiekt 3 Studnia przepompowni wykreśla się dotychczasowy zapis i wprowadza się następujący : Roboty montażowe: zakup i montaż 2 pomp z wyposażeniem instalacyjnym pompa Amarex 80-220/044 ULG-195 3,7 kW lub inna o cechach równoważnych -wycenić samodzielnie 2.Obiekt 2 Stacja odwadniania osadu :przedmiar lp.2 do 20 3.Roboty remontowe w pomieszczeniu Nr 4 4.Uzupełnienie tynku mozaikowego na cokole 5.Rozebranie rampy wejściowej przy magazynie osadu 6.Wykonanie wiaty i podjazdu 7.Studzienka przepompowni 8.Wykonanie podpory pod mieszadło 9.Wykonanie robót elektrycznych niewykonanych w I etapie 10.Uzbrojenie terenu sieci lp.46 do 55 11.Wyposażenie bhp lp.56 do 65 12.Uruchomienie i rozruch oczyszczalni / zamontowanych urządzeń/ 13.Uporządkowanie terenu 14.Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.20.00-8, 45.25.21.00-9, 45.23.31.40-2, 45.26.23.00-4, 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi byc zabezpieczona wadium w wysokości 27000zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiajacy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiajacy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiajacy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie mniejszą niż 50 % wartości brutto złożonej oferty przez Wykonawcę.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Narew 17-210 Narew ul. Mickiewicza 101 pokój Nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Narew 17-210 Narew ul. Mickiewicza 101 sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Narew..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Stanisław Korobkiewicz - Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2014-07-04

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2014-07-04

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2014-07-04

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2014-07-04