Przetargi nieograniczone

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa i remont szatni piłkarskiej i budowa trybun

z zadaszeniem na stadionie sportowym w Narwi

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

SIWZ

Załącznik Nr 1-formulrz ofertowy

Załącznik Nr 2-brak podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 3 - zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów

Załącznik Nr 4-grupa kapitałowa

Załącznik Nr 5-wykaz robót

Załącznik Nr 6-Wykaz osób

Załącznik Nr 7-Projekt umowy

Załącznik Nr 8-oświadczenie nt. RODO

Załącznik Nr 9 - dokumentacja techniczno - projektowa

Przedmiary

Odpowiedź na pytania do SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o wyniku przetargu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg na dowóz uczniów z terenu gminy Narew oraz niektórych miejscowości z terenu innych gmin do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Narwi,w okresie od 1 września 2020 r do 31 grudnia 2021 r. w ramach regularnych przewozów pasażerskich.

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Unieważnienie postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg na odbieranie odpadów komunalnych

Zmiana ogłoszenia

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Drugi przetarg na budowę Hali PSZOK

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Drugi przetarg na dostawę kontenerów do przechowywania odpadów na terenie PSZOK w Narwi.

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Hala PSZOK w Narwi.

SIWZ
Załączniki do SIWZ

Projekt budowlany

Rysunki do projektu

Unieważnienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa kontenerów do przechowywania odpadów na terenie PSZOK w Narwi.

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Unieważnienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa wodociągu - ul. Gnilica w Narwi.

SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o przetargu na dostawę wozu strażackiego dla OSP w Narwi.

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz dostaw

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg na przebudowę drogi w Tyniewiczach Dużych

SIWZ

Przedmiar

Charakterystyka obiektu

Opis techniczny

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Wykaz znaków pionowych

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przebudowa drogi w Istoku

SIWZ

Przedmiar

Ogólna charakterystyka obiektu

Opis techniczny

Opis techniczny do stałej organizacji ruchu drogowego

Objętość

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rozbudowa i przebudowa istniejącego garażu OSP wraz ze świetlicą wiejską – część garażowa i część świetlicy w miejscowości Łosinka

SIWZ

Zał. nr 2 do SIWZ formularz ofertowy

Zał. nr 3 do SIWZ umowa

Zał. nr 4 do SIWZ ośw. wyk. spełn. wymogów.

Zał. nr 5 do SIWZ o przynal. do gr. kap.

Zał. nr 6 do SIWZ wykaz robót

Zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób

Zał. nr 8 do SIWZ zobow. do udostepnienia

Zał. nr 9 Oświadczenia RODO

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg na publiczny transport zbiorowy w okresie 1 stycznia-26 czerwca 2020 r.

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg na rozbudowę i przebudowę istniejącego garażu OSP wraz ze świetlicą wiejską

SIWZ

STWiOR

Zał. nr 2 do SIWZ formularz ofertowy

Zał. nr 3 do SIWZ umowa

Zał. nr 4 do SIWZ ośw. wyk. spełn. wymogów

Zał. nr 5 do SIWZ o przynal. do gr. kap.

Zał. nr 6 do SIWZ wykaz robót

Zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób

Zał. nr 8 do SIWZ zobow. do udostepnienia

Zał. nr 9 Oświadczenia RODO

Przedmiar garaż Łosinka

Przedmiar świetlica Łosinka

Opis techniczny garaż Łosinka konstr.

Rys 1 fundamenty 42 490

Rys 2 parter 42 490

Rys 3 konstr A3

Rys 4 konstr A3

Rys 5 konstr A3

Opis techniczny garaż Łosinka

Rys 1 zagospodarowanie 297 650

Rys 2 fundamenty 420 490

Rys 3 parter 610 540

Rys 4 więźba 420 490

Rys 5 dach 420 490

Rys 6 aa 297 570

Rys 7 bb 297 570

Rys 8 elewacje 1

Rys 9 elewacje 2

Rys 10 stolarka

Unieważnienie postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Droga w Socach

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Dokumentacja projektowa

Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Narwi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Docieplenie budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg na boks garażowy w Łosince

SIWZ

STWiOR

Zał nr 2 do SIWZ formularz ofertowy

Zał nr 3 do SIWZ umowa

Zał. nr 4 do SIWZ ośw. wyk. spełn. wymogów

Zał. nr 5 do SIWZ o przynal. do gr. kap.

Zał. nr 6 do SIWZ wykaz robót

Zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób

Zał. nr 8 do SIWZ zobow. do udostepnienia

Zał. nr 9 Oświadczenia RODO

Przedmiar garaż Łosinka

Przedmiar świetlica Łosinka

Opis techniczny garaż Łosinka konstr.

Rys 1 fundamenty 42 490

Rys 2 parter 42 490

Rys 3 konstr A3

Rys 4 konstr A3

Rys 5 konstr A3

Opis techniczny garaż Łosinka

Rys 1 zagospodarowanie 297 650

Rys 2 fundamenty 420 490

Rys 3 parter 610 540

Rys 4 więźba 420 490

Rys 5 dach 420 490

Rys 6 aa 297 570

Rys 7 bb 297 570

Rys 8 elewacje 1

Rys 9 elewacje 2

Rys 10 stolarka

Unieważnienie przetargu Boks garażowy w Łosince

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przetarg na przebudowę drogi w Socach - Zadanie 2.

SIWZ

Opis techniczny

Opis techniczny - załącznik 1

Opis techniczny - załącznik 2

Opis techniczny - załącznik 3

Przedmiar

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Narwi

SIWZ

Przedmiary robót instalacja c.o.

Zał nr 2 do SIWZ formularz ofertowy

Zał nr 3 do SIWZ umowa

Zał. nr 4 do SIWZ ośw. wyk. spełn. wymogów.

Zał. nr 5 do SIWZ o przynal. do gr. kap.

Zał. nr 6 do SIWZ wykaz robót

Zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób

Zał. nr 8 do SIWZ zobow. do udostepnienia

Zał. nr 9 Oświadczenia RODO

Informacja o zmianie SIWZ

Poprawione przedmiary robót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie SIWZ 2

Odpowiedź na pytania do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Lampy oświetleniowe i instalacja odgromowa w ZS-P w Narwi.

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ przedmiary

Zał. nr 2 do SIWZ formularz ofertowy

Zał. nr 3 do SIWZ umowa

Zał. nr 4 do SIWZ ośw. wyk. spełn. wymogów

Zał. nr 5 do SIWZ o przynal. do gr. kap.

Zał. nr 6 do SIWZ wykaz robót

Zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób

Zał. nr 8 do SIWZ zobow. do udostepnienia

Zał. nr 9 Oświadczenia RODO

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Zawiad. o unieważn. czynności wyboru

Informacja o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Docieplenie budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Narwi

SIWZ

Zalącznik nr 1 do SIWZ - Przedmiar

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - umowa

Załącznik nr 4 do SIWZ ośw. wyk. spełn. wymogów.

Załącznik nr 5 do SIWZ o przynal. do gr. kap.

Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz robót

Załącznik nr 7 do SIWZ wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ zobow. do udostepnienia

Załącznik nr 9 Oświadczenia RODO

Odpowiedź na pytanie dot. SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Narew

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5a do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Informacja o zmianie SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej i okiennej do budynku kotłowni oraz składu opału w ramach modernizacji energetycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Narew

SIWZ

Załacznik do SWIP drzwi

Załacznik do SWIP Okna

Załacznik do SWIP Okna cd

Załącznik do SIWZ nr 2

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie SIWZ

Odpowiedź na pytanie dot. SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - stolarka do SZP w Narwi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w miejscowości Narew.

SIWZ

Załącznik do SIWZ

Informacja o zmianie treści SIWZ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa ulicy we wsi Waniewo

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załącznik do SIWZ

Kosztorys

Przedmiar

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o zamówieniu samochodu ratowniczo-gaśniczego

Unieważnienie przetargu

Przetarg na przebudowę ulic Łąkowej, Leśnej i Polnej w Narwi

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg na przebudowę ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg na remont obiektu sportowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty

Przetarg na remont obiektu sportowego

Unieważnienie części przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg na przebudowę ulic Łąkowej, Leśnej i Polnej w Narwi

Unieważnienie przetargu

Przetarg na przebudowę ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi

Unieważnienie przetargu

Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gramotne

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gramotne

Unieważnienie przetargu

Przetarg na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Narew

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Drugi przetarg na przebudowę nawierzchni ulicy w miejscowości Soce

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg na przebudowę nawierzchni ulicy w miejscowości Soce

Unieważnienie przetargu

Przetarg na przebudowę nawierzchni ulicy w miejscowości Odrynki (kolejny przetarg)

Zaproszenie do składania ofert na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Narew

Unieważnienie przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Przetarg na przebudowę nawierzchni ulicy w miejscowości Odrynki
Przetarg na przebudowę drogi we wsi Gramotne

Przetarg na dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi

Przetarg na przebudowę nawierzchni ulicy we wsi Lachy

Przetarg na budowę łącznika od GOPS (NOK) do ulicy Mickiewicza w Narwi

Przetarg na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Narew

Przetarg na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Narew – odpowiedzi na zapytania i wyjaśnienia

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi - odpowiedzi na zapytania

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi - sprostowanie do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Ogrodowej w Narwi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę ulicy Ogrodowej w Narwi

Drugi przetarg na remont oczyszczalni ścieków w Narwi

Drugi przetarg na remont oczyszczalni ścieków w Narwi - odpowiedzi na zapytania

Zawiadomienie o wyborze oferty na remont oczyszczalni ścieków w Narwi

Przetarg na dostawę węgla kamiennego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę węgla kamiennego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi

Przetarg na remont oczyszczalni ścieków w Narwi

Unieważnienie przetargu na remont oczyszczalni ścieków w Narwi

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Narew

Data wytworzenia: 2004-05-17

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Data wprowadzenia: 2004-05-17

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2021-04-28

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2004-05-17