Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę ulicy Ogrodowej w Narwi

Narew: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi
Numer ogłoszenia: 42722 - 2015; data zamieszczenia: 26.02.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 13735 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, woj. podlaskie, tel. 0-85 6816016, faks 0-85 873 35 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: AUkształtowanie istniejącej drogi w planie : Rozpatrywany odcinek przebiega od drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów -Narew do ulicy Mickiewicza .Na odcinku występuje jedynie zabudowa mieszkalna. Początek trasy zastabilizowano na krawędzi nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 w km rob.0+000,0 zaś koniec trasy na krawędzi nawierzchni ulicy Mickiewicza włączenie w km 1+016,0 Na odcinku zinwentaryzowano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,0 m .Odwodnienie drogi odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych poza koronę drogi. Urządzenia obce w pasie drogowym : -kanał sanitarny ks 200 -słupy energii elektrycznej -słupy i kable linii telekomunikacyjnej -hydrant i sieć wodociągowa BKonstrukcja nawierzchni jezdni: -warstwa odcinająca z piasku w korycie, grubości 10 cm w km 0+900-1+011 -podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych i naturalnych -warstwa wiążąca - beton asfaltowy 4 cm -warstwa ścieralna - beton asfaltowy 4 cm obramowana krawężnikami -korytka ściekowe szerokości 60 cm C.Wjazdy bramowe: -podbudowa z kruszywa naturalnego grubości 12 cm -warstwa wiążąca - beton asfaltowy grubości 4 cm -warstwa ścieralna - beton asfaltowy grubości 4 cm D)Chodniki : -płytka betonowa 35x35 x5 na podbudowie żwirowej z kruszywa naturalnego i podsypce piaskowej E.Miejsca postojowe : -9 miejsc postojowych F.Odwodnienie -odwodnienie systemem mieszanym opis w projekcie wykonawczym 4.4.5 G.Oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu : -opis 4.4.8 projektu wykonawczego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.31.40-2, 45.26.23.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD, ul.Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1485004,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1178707,40

  • Oferta z najniższą ceną: 1178707,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1498656,22

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Stanisław Korobkiewicz - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2015-02-26

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2015-02-26

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2015-02-26

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2015-02-26