Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe w 2015 roku

 

Ogłoszenie z dnia 09.01.2015 Ogłoszenie Wójta Gminy Narew z dnia 9 stycznia 2015 roku o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Łosinka w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.
Obwieszczenie z dnia 19.01.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 19 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie brodów w obrębie geodezyjnym Trześcianka oraz budowie brodu w obrębie geodezyjnym Puchły.
Obwieszczenie z dnia 19.01.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 19 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie brodu w obrębie geodezyjnym Kaczały.
Obwieszczenie z dnia 19.01.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 19 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie brodu w obrębie geodezyjnym Narew.
Obwieszczenie z dnia 14.01.2015 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dotyczących prac kartografii geologicznej dla rozpoznania obszarów prognostycznych wystepowania kruszywa piaskowo-żwirowego dla korytarza drogi ekspresowej S19 na odcinku Kuźnica Białostocka - Bielsk Podlaski (województwo podlaskie i mazowieckie) realizowanych w ramach przedsięwzięcia: Mapa geośrodowiskowa Polski (II) w skali 1:50000".
Obwieszczenie z dnia 05.02.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 5 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii elektroenergetycznej  w miejscowości Odrynki.
Ogłoszenie z dnia 09.02.2015 Ogłoszenie Wójta Gminy Narew z dnia 9 lutego 2015 roku o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw Koweła i Nowiny w przedmiocie połączenia tych sołectw i utworzenia sołectwa Nowiny oraz nadania mu statutu.
Ogłoszenie z dnia 09.02.2015 Ogłoszenie Wójta Gminy Narew z dnia 9 lutego 2015 roku o zwołaniu zebrań wiejskich sołectw: Łopuchówka, Kotłówka, Koweła w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Obwieszczenie z dnia 23.02.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 23 lutego 2015 roku o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków linii kablowej oraz budowie stacji transformatorowej kontenerowej.
Obwieszczenie z dnia 06.03.2015 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania 5A - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew".
Obwieszczenie z dnia 16.03.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 16 marca 2015 roku o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brodów w obrębach geodezyjnych Trześcianka i Puchły.
Obwieszczenie z dnia 17.03.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 17 marca 2015 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegajacej na budowie brodu w obrębie geodezyjnym Kaczały.
Obwieszczenie z dnia 17.03.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 17 marca 2015 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegajacej na budowie brodu w obrębie geodezyjnym Narew.
Obwieszczenie z dnia 23.03.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 23 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych sieci i urządzeń kabliowych SN-15kV i nn-0,4kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV w miejscowości Narew.
Pismo z dnia 24.03.2015 Pismo Podlaskiego Urzedu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie poszukiwań przez IPN poszukuje wszystkich krewnych osób, które w latach 1939-1956 zostały zamordowane przez okupantów niemieckiego i sowieckiego, a także przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego i pochowane w nieznanych miejscach.
Obwieszczenie z dnia 01.04.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 1 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV, przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN-15kV, budowy linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV w miejscowości Odrynki.
Obwieszczenie z dnia 07.04.2015 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 7 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie mostu przez rzekę Narew oraz rozbiórkę istniejącego mostu w miejscowości Narew, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami oraz drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.
Decyzja z dnia 15.04.2015 Decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania 5A - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew".
Obwieszczenie z dnia 28.05.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 28 maja 2015 roku o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4kV, linii napowietrznej nn-0,4kV, złącza kablowego SN-15kV oraz stacji transformatorowej słupowej i kontenerowej 15/0,4kV w miejscowości Narew na ulicach Kościelna, Piaski, Dąbrowskiego, Kowalska i Cicha.
Obwieszczenie z dnia 17.07.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 17 lipca 2015 roku informujące o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory wolnostanowiskowej w bezściółkowej technologii utrzymania zwierząt o obsadzie 80 DJP w obrębie geodezyjnym Waniewo.
Obwieszczenie z dnia 20.07.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Narew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
Obwieszczenie z dnia 20.07.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 20 lipca 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
Obwieszczenie z dnia 11.08.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 11 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzięcia polegającego na budowie budynku obory wolnostanowiskowej w bezściółkowej technologii utrzymania zwierząt o obsadzie 80DJP (docelowej w gospodarstwie 100DJP) w obrębie geodezyjnym Waniewo, gm. Narew.
Obwieszczenie z dnia 14.08.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o składach obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Narew dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
Ogłoszenie z dnia 27.08.2015 Ogłoszenie Wójta Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiejo sołectwa Kutowa w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Kutowa.
Ogłoszenie z dnia 27.08.2015 Ogłoszenie Wójta Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiejo sołectwa Ogrodniki w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Ogrodniki.
Ogłoszenie z dnia 11.09.2015 Ogłoszenie Wójta Gminy Narew z dnia 11 września 2015r. o zakupie sprzętu pożarniczego z dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Podlaskiego.
Obwieszczenie z dnia 16.09.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 16 września 2015 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie przepustu na cieku Makówka w obrębie geodezyjnym Narew.
Obwieszczenie 22.10.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 22 października 2015 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegajacej na budowie przepustu na cieku Makówka w obrębie geodezyjnym Narew.
Ogłoszenie 27.10.2015 Ogłoszenie Wójta Gminy Narew z dnia 27 października 2015 roku o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018.
Decyzja z dnia 20.11.2015 Decyzja Wójta Gminy Narew z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki położonej w obrębie wsi Lachy Gmina Narew, oznaczonej nr 155/2 o pow. 0,61ha o nieuregulowanym stanie prawnym, będącej własnością Gminy Narew.
Ogłoszenie z dnia 23.12.2015 Ogłoszenie Wójta Gminy Narew z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2016 roku.

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny Urzedu Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2015-01-02

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2015-01-09

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2015-12-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2015-01-09