Informacja Wojewody Podlaskiego o wstrzymaniu postępowania administracyjnego

Białystok, dnia 07 lipca 2017 r.

AB-I.7820.4.6.2017.AS

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 W związku z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z obowiązkiem przeprowadzenia postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zmierzającego do wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i Narew - odcinek II od km 8+462 do km 32+614 (na terenie gminy Zabłudów, gminy Narew, gminy Hajnówka)" oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości, zawiadamiam, iż postanowieniem 2 dnia 07.07.2017. r. znak: AB-I.7820.4.6.2017.AS tut. organ zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, do czasu wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, pok. 326, w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia W prasie lokalnej.

 

z up. Wwojewody Podlaskiego
Kierownik Oddziału w Wydziale Architektury i Budownictwa

Iwona Antoniuk-Koproowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Snarska

Data wytworzenia: 2017-07-12

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-07-12

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-07-12