Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe w 2014 roku

 

Zawiadomienie
z dnia 16.01.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Chrabostówka
Zawiadomienie
z dnia 23.01.2014
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych oraz złącza kablowego w obrębie geodezyjnym Rybaki
Ogłoszenie z dnia 10.02.2014 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Narew w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Obwieszczenie z dnia 11.02.2014 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wjazdu z drogi powiatowej w obrębie geodezyjnym Chrabostówka
Obwieszczenie z dnia 24.02.2014 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Obwieszczenie z dnia 26.02.2014 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kablowych linii energetycznych w obrębie geodezyjnym Rybaki
Obwieszczenie z dnia 26.02.2014 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegajacego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej w obrębie geodezyjnym Soce
Obwieszczenie z dnia 27.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wyznaczeniu na terenie Gminy Narew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Ogłoszenie z dnia 11.03.2014 Ogłoszenie Wójta Gminy Narew o konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku
Obwieszczenie z dnia 17.03.2014 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegajacego na budowie elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia w obrębie geodezyjnym Waśki
Obwieszczenie z dnia 04.04.2014 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Chrabostówka
Obwieszczenie z dnia 17.04.2014 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego znajdującego się na działce 106 we wsi Saki na potrzeby otwarcia punktu skupu złomu i metali kolorowych
Obwieszczenie z dnia 24.04.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o numerach, granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Obwieszczenie z dnia 24.04.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegających na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej na nieruchomościach w obrębie geodezyjnym Soce
Obwieszczenie z dnia 29.04.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kablowych linii energetycznych na nieruchomościach w obrębie geodezyjnym Rybaki
Obwieszczenie z dnia 30.04.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej kablowej oświetlenia ulicznego na nieruchomościach w obrębie geodezyjnym Trześcianka
Obwieszczenie z dnia 12.05.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN 15kV, energetycznej sieci niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz ze słupową stacją transformatorową 15/0,4kV na nieruchomościach w obrębie geodezyjnym Waśki i Rybaki
Obwieszczenie z dnia 16.05.2014 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie brodów w obrębie geodezyjnym Trześcianka
Obwieszczenie z dnia 19.05.2014 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie brodów w obrębie geodezyjnym Koźliki
Obwieszczenie z dnia 16.06.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą o obsadzie 140DJP oraz budowie wjazdu indywidualnego z drogi powiatowej na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 52 położonej w obrębie geodezyjnym Chrabostówka
Obwieszczenie z dnia 16.06.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu uzytkowania istniejącego budynku gospodarczego wraz z terenem przyległym na potrzeby otwarcia skupu złomu i metali kolorowych na działce nr 106 położonej w Sakach
Obwieszczenie z dnia 04.07.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegających na budowie linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego na nieruchomościach oznaczonych numerami geodezyjnymi 67 i 88/6 położonych w obrębie geodezyjnym Trześcianka.
Obwieszczenie z dnia 09.07.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie brodu na działce o nr ewid. 1115/2, na budowie brodu na działce o nr ewid. 1122, na budowie brodu na działce o nr ewid. 941 w obrębie geodezyjnym Trześcianka.
Obwieszczenie z dnia 09.07.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie brodu na działkach o nr ewid. 145/2, 242/2, 145/3, na budowie brodu na działkach o nr ewid. 145/3, 242/2, 145/4 w obrębie geodezyjnym Koźliki.
Ogłoszenie z dnia 09.10.2014 Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
Ogłoszenie z dnia 30.10.2014 Ogłoszenie o zakupie z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego sprzętu pożarniczego
Obwieszczenie z dnia 19.12.2014 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka lini kabliowej SN, budowie stacji transformatorowej kontenerowej oraz budowie odcinka linii kablowej nN.
Ogłoszenie z dnia 31.12.2014 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Narew

Data wytworzenia: 2014-01-16

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2014-01-20

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2014-01-20