Obwieszczenie Wojta Gminy Narew z 18.04.2018r.

Narew dnia 18.04.2018r.

GK.6220.3.2018


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NAREW
O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

 

Na podstawie 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016, poz. 353 ze zm.) - zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Narew zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa kwatery K2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o pojemności ponad 25 tys. ton na działce o numerze ewidencyjnym 774 w obrębie Narew, Gmina Narew., powiat hajnowski, województwo podlaskie", wszczętym na wniosek MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.

Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 79 ust 1 ww. ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na powyższe informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości, zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery K2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o pojemności ponad 25 tys. ton na działce o numerze ewidencyjnym 774 w obrębie Narew, Gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie", wszczętym na wniosek MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok oraz pozostałą dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Narew ul. Mickiewicza 101 , w pokoju nr 3, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 18 kwietnia 2018r. do 19 maja 2018r. mozna składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na wskazany adres siedziby urzędu ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew lub na podany adres poczty elektronicznej (mtimofiejuk@narew.gmina.pl) bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym lub ustnie, do protokołu.

Organern właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Narew, organem właściwymi do dokonania uzgodnień jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informację umieszcza się na okres 30 dni:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy W Narwi
  • na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Narwi
  • w poblizu miejsca planowanego przedsięwzięcia -- na tablic ogłoszeń w sołectwach Narew: osiedle, Gnilica, Piaski

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Snitkowski

Data wytworzenia: 2018-04-18

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-04-18

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-04-18