UCHWAŁA NR XIII/77/08

RADY GMINY NAREW

z dnia 19 lutego 2008r.

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Narew na lata 2007-2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Eugeniusz Dudzicz

 

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 1,99 MB)

    Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Jakub Sadowski

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2008-02-19

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2008-02-29

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2008-02-29

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2008-02-29