UCHWAŁA NR XV/95/08

RADY GMINY NAREW

z dnia 14 maja 2008r.

 

w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy  Narew na lata   2007 – 2032” 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy  z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001  r. Nr. 142 poz. 1591 ;  2002 . Nr. 23 poz. 220 , Nr.62  poz. 558 , 113 poz. 984 , Nr. 153 , poz.1271 , Nr. 214 , poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717 , Nr 162, poz.1568 ;  z  2004r Nr. 102 poz.1055. Nr. 116 , poz. 1203 Nr.167  poz.175 ;  z 2005 r. Nr.172 , poz. 1441, Nr 175 , poz .1457 ; z 2006r, Nr 17, poz.128 , Nr 181  , poz 1337 ; z 2007 r. Nr. 48 poz.327 138 poz.974  , Nr.173 poz . 1218)  Rada Gminy  uchwala co następuje :

 

           § 1. Uchwala się  „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narew  na lata 2007 -2032 ” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

           §  2 . Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Narew .

 

           §  3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia .

 

 

 

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

 

 

Załączniki do treści

  • Załącznik (DOC, 919,5 KB)

    Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narew na lata 2007-2032

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Jakub Sadowski

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2008-05-14

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2008-05-20

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2008-05-20

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2008-05-20