UCHWAŁA NR XIX/122/08 RADY GMINY NAREW

z dnia 20 listopada 2008r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121,poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy :

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                        -              470,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                             -              920,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                                  -          1.160,00 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art.8 pkt.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton                                                  -          1.370,00 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art.8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                 -          790,00 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc                                                      -          1.370,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                 -          1.470,00 zł

2. Stawki podatku ustalone w ust.1 pkt 2, 4 i 6 w stosunku do danego środka transportowego nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych odpowiednio w załączniku nr 1, 2 i 3 do obwieszczenia Ministra Finansów.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/54/07 Rady Gminy Narew z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 271, poz.2999).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

 

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2008-11-27

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2008-11-27

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2008-11-27

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2008-11-27