Zawiadomienie o zwołaniu sesji XI

Narew, dnia 14.04.2004r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY NAREW

17-210 NAREW

ul. Mickiewicza 101

tel. (085) 681 67 41

fax 873 35 35

(pieczęć)

 

Or. 0052 – 2/04

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późn. zm.) zwołuję XI Sesję IV kadencji Rady Gminy Narew w dniu 23 kwietnia 2004 roku (piątek) o godz. 11.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XI Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2003 rok.

7.      Sprawozdanie z wykonania uchwał za 2003 rok.

8.      Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2003 rok

        wystąpienie Wójta Gminy.

9.      Podjęcie uchwał:

        w sprawie absolutorium,

        w sprawie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości,

        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok,

        w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,

        w sprawie zasad przyznawania dotacji budżetowych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

        w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie rozpoczęcia prac nad Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Narew i ustalenia kolejności inwestycji w Planie,

        w sprawie nadania nazwy dla drogi wojewódzkiej oznaczonej numerem geodezyjnym 987 położonej w obrębie geodezyjnym Narew,

        w sprawie zmiany uchwały Nr X/66/04 rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew.

10.  Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew z kontroli Klubu Sportowego „Iskra” w Narwi i podjęcie decyzji co do udzielenia dotacji na rok 2004.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.  Wolne wnioski, informacje.

13.  Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Narew.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy cytowanej na wstępie pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu

brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Lidia Post

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-04-22

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-06-28

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-04-22