Zawiadomienie o zwołaniu sesji XV

Narew, dnia 26.11.2004r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY NAREW

17-210 NAREW, ul. Mickiewicza 101

tel. (085) 681 67 41, fax 873 35 35

(pieczęć)

 

Or. 0052 – 6/04

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późn. zm.) zwołuję XV Sesję IV kadencji Rady Gminy Narew w dniu 7 grudnia 2004 roku (wtorek) o godz. 10.00 w małej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym i Publicznym Gimnazjum w Narwi z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XV Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok;

-        w sprawie wydatków budżetowych nie ulegających wygaśnięciu;

-        w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy;

-        w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;

-        w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

-        w sprawie zatwierdzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Narew;

-        w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych Rady Gminy Narew.

7.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8.      Wolne wnioski, informacje.

9.      Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Narew.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy cytowanej na wstępie pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kołnier

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-12-03

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2004-12-03