Zawiadomienie o zwołaniu sesji X

Narew, dnia 24.02.2004r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY NAREW

17-210 NAREW

ul. Mickiewicza 101

tel. (085) 681 67 41

fax 873 35 35

(pieczęć)

 

Or. 0052 – 1/04

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późn. zm.) zwołuję X Sesję IV kadencji Rady Gminy Narew w dniu 9 marca 2004 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie X Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Przedstawienie wniosków z odbytej Komisji Rady Gminy.

7.      Rozpatrzenie wniosków dotyczących przyznania dotacji dla organizacji pozabudżetowych.

8.      Podjęcie uchwał:

        w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2004,

        w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2004 rok,

        w sprawie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości,

        w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego maksymalnej wysokości dodatku mieszkaniowego,

        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew,

        w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Narew oraz nadania nazw ulicom w Narwi,

        w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

        w sprawie powołania kierownika USC.

9.      Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady i Rady Gminy na 2004 rok.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Wolne wnioski, informacje.

12.  Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Narew.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy cytowanej na wstępie pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Lidia Post

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-04-22

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-06-28

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-04-22