Zawiadomienie o zwołaniu sesji XII

Narew, dnia 15.06.2004r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY NAREW

17-210 NAREW

ul. Mickiewicza 101

tel. (085) 681 67 41

fax 873 35 35

(pieczęć)

 

Or. 0052 – 3/04

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późn. zm.) zwołuję XII Sesję IV kadencji Rady Gminy Narew w dniu 22 czerwca 2004 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XII Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał:

        w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew,

        w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r. oraz podjęcie uchwał intencyjnych w sprawach budżetowych związanych z wnioskiem na kanalizację do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

        w sprawie zmiany uchwały o zwolnieniach podatkowych w związku z podjętym rozstrzygnięciem nadzorczym RIO w Białymstoku,

        w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

        w sprawie określenia działek z obszaru Gminy Narew przeznaczonych pod budownictwo,

        w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach p/poż.,

        w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8.      Wolne wnioski, informacje.

9.      Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy Narew.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy cytowanej na wstępie pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Lidia Post

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-06-28

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-06-28

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-06-28