Zawiadomienie o zwołaniu sesji XIV

Narew, dnia 20.09.2004r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY NAREW

17-210 NAREW

ul. Mickiewicza 101

tel. (085) 681 67 41

fax 873 35 35

(pieczęć)

 

Or. 0052 – 5/04

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późn. zm.) zwołuję XIV Sesję IV kadencji Rady Gminy Narew w dniu 30 września 2004 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał:

        w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy,

        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok,

        w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy,

        w sprawie zmiany Statutu Gminy Narew,

        w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

        w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych oraz harmonogramu realizacji Planu w Gminie Narew w latach 2004 – 2006,

        w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Narew do roku 2012 oraz Planu Gospodarki Odpadami Gminy Narew na lata 2004-2014,

        w sprawie zobowiązania się Gminy Narew do wyasygnowania środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne,

        w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

7.      Informacja Wójta Gminy Narew i Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane.

8.      Informacja Dyrektorów Szkół, NOK-u oraz Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej o prowadzonej działalności.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.  Wolne wnioski, informacje.

11.  Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Narew.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy cytowanej na wstępie pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                               mgr Eugeniusz Dudzicz

                                                                                                               (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kołnier

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-10-05

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-10-05

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-10-05