Unieważnienie przetargu na przebudowę drogi w Gramotnem

Narew, dnia 06-09-2017r.

Gmina Narew: Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki wieś Gramotne na odcinku od drogi powiatowej Nr 1634 do granicy z drogą Lasów Państwowych w km rob 0+ 000- 1+210

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Tak
Numer ogłoszenia: 572869-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:

Gmina Narew, Krajowy numer identyfikacyjny 5065955600000, ul. ul. Mickiewicza 101, 17210   Narew, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 6816016, e-mail gk@narew.gmina.pl, faks 0-85 873 35 35.

Adres strony internetowej (url): bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki wieś Gramotne na odcinku od drogi powiatowej Nr 1634 do granicy z drogą Lasów Państwowych w km rob 0+ 000- 1+210

2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy przebudowie drogi gminnej wykonane zgodnie z wytycznymi:

  1. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);
  2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne;
  3. Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych;
  4. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – KPED w zakresie: roboty drogowe oraz gospodarka szata roślinną, tj. odkrzaczenie istniejących rowów odwadniających znajdujących się w pasie drogowym bez konieczności uzyskania zgody na wycinkę zakrzaczeń. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ.

4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:
nie

5) Kod CPV:

Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W terminie składania ofert, który wyznaczono na dzień 1 września 2017r. do godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na uwadze wobec braku ofert w przedmiotowym postępowaniu spełniona jest wskazana w art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania.

UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie ustawy Pzp.

2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2017-09-06

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-09-06

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-09-06