Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gramotne

Narew, dn. 3 listopada 2017 r.

Or.271.40.2017

 

Gmina Narew: Przebudowa drogi gminnej
położonej na działkach 742/2 i 743/1
w obrębie geodezyjnym Rybaki wieś Gramotne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Narew, krajowy numer identyfikacyjny 5065955600000, ul. ul. Mickiewicza 101 , 17210 Narew, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 6816016, e-mail gk@narew.gmina.pl, faks 0-85 873 35 35.
Adres strony internetowej (URL): www.narew.gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I. 3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I. 4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.narew.gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zapośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście
Adres:
Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki wieś Gramotne

Numer referencyjny: Or.271.40.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II. 2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II. 3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II. 4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz towarzyszące przy przebudowie drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki wieś Gramotne na odcinku drogi powiatowej Nr 1634 do granicy z drogą Lasów Państwowych w km rob 0+ 000- 1+210. Wszystkie roboty objęte przedmiotowym postępowaniem należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych oraz Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych – KPED w zakresie obejmującym roboty drogowe oraz gospodarkę szatą roślinną, tj. odkrzaczenie istniejących rowów odwadniających znajdujących się w pasie drogowym bez konieczności uzyskania zgody na wycinkę zakrzaczeń. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ z uwzględnieniem wydzielenia w zakresie przedmiotowego zamówienia odrębnych zadań. W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający wydziela następujące Zadania: Zadanie 1 - Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych wraz wyznaczeniem osi trasy i korony drogi oraz rzędnych wysokościowych niwelety na odcinku długości 1,210 km w zakresie zgodnym z treścią dokumentacji Zał. nr 1.1 - Opis przedmiotu zamówienia - zad. 1; Zadanie 2 - Roboty przygotowawcze obejmujące karczowanie pni drzew i krzaków wraz z ich odwozem z oczyszczeniem terenu z ich pozostałości. Zadanie obejmuje również niezbędne roboty ziemne - wykopy w rowach oraz mechaniczne plantowanie skarp nasypów i wykopów oraz dna rowu w zakresie zgodnym z treścią dokumentacji Zał. nr 1.2 - Opis przedmiotu zamówienia - zad. 2; Zadanie 3 - Wykonanie robót głównych związanych z przebudową drogi min. wykonanie nasypu na poszerzeniach, wyrównanie podłoża kruszywem stabilizowanym oraz zagęszczanym, ułożenie nawierzchni żwirowej na poboczach oraz na jezdni. Zakres robót obejmuje wykonanie niezbędnych zjazdów gospodarczych oraz przepustów rurowych. Zakres zgodny z treścią dokumentacji Zał. nr 1.3 - Opis przedmiotu zamówienia - zad. 3; Uwaga! Zadanie nr 3 (pospółka z kruszyw frakcji 0/32 mm), pozyskana
ze żwirowni gminnej na podstawie aktualnej koncesji i pozwolenia na wydobycie kruszywa, odległość do miejsca wbudowania 15 km.

II. 5) Główny kod CPV: 45112730-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45112000-5
45112600-1
45233320-8

II. 6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II. 7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach  Okres w dniach  Data rozpoczęcia  Data zakończenia 
       2017-12-22

 

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia: a) Zadanie 1: 7 (siedem) dni od daty podpisania umowy; b) Zadanie 2: 14 (czternaście) dni od daty podpisania umowy; c) Zadanie 3: 22.12.2017 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III. 1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe

III. 1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe

III. 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 
Tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III. 3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III. 4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie określa wymagań na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III. 5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III. 5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający nie określa wymagań na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.

III. 5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III. 6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie w postępowaniu.

III. 7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz ofertowy (wzór – zał. nr 3 do SIWZ); b) pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy/konsorcjum (np. jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie z właściwego rejestru). c) wypełniony kosztorys ofertowy (wzór - zał. nr 3.1, 3.2 i/lub 3.3 - odpowiednio do zadania lub zadań na które składane są oferty. UWAGA! Oferty w postępowaniu mają charakter ryczałtowy - tzw. kosztorys ofertowy stanowi jedynie źródło informacji dla zamawiającego w celu min. ewentualnego rozliczenia robót przerwanych. Kosztorys ten nie stanowi podstawy weryfikacji prawidłowości składanej oferty. 6) UWAGA !: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przykład wzoru treści oświadczenia - Zał. nr 5 do SIWZ. 7) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (spółka cywilna, konsorcjum, porozumienie), oświadczenia (pkt 1 lit. a) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 9) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – zał. nr 4 do SIWZ. 10) Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) OPIS

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV. 1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV. 1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV. 1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV. 1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV. 1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV. 2.1) Kryteria oceny ofert:

IV. 2.2) Kryteria

Kryteria  Znaczenie 
Cena  60,00 
Okres gwarancji  40,00 


IV. 2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV. 3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV. 3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV. 3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV. 4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV. 5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) Po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania Zamawiający zawrze z wyłonionym wykonawcą umowę na warunkach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ – stanowiącym istotne postanowienia umowy. 2) Zamawiający na podstawie przepisu art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: a) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług - o wysokość tej stawki; wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2008 ze zm.) - o wartość stanowiącą różnicę pomiędzy stawką przed zmianą, a stawką po zmianie (zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczy personelu bezpośrednio realizującego przedmiot zamówienia); zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym o wysokość różnicy w stawce składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; b) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia winny być wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; wystąpienia okoliczności siły wyższej przez, którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia rządu; 3) Wykonawca może wystąpić o wydłużenie terminu wykonania prac wynikłych z przyczyn od niego niezależnych, nie więcej jednak niż o czas trwania tych robót lub okoliczności. Zmianę terminu realizacji zamówienia ustala i zatwierdza Zamawiający. Wykonawca nie może dochodzić roszczeń z tytułu zmiany terminu realizacji zamówienia. 4) Poza sytuacjami wskazanymi powyżej, zmiana umowy może nastąpić zgodnie z przepisem art. 144ust.1 pkt 2) ustawy Pzp. 5) Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ppkt 1 i 2 nie skutkuje obowiązkiem Zamawiającego dokonania zmiany Umowy. 6) Zmiana umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV. 6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV. 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-20, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Polski

IV. 6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV. 6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

A. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Andrzej Pleskowicz, tel. 502 317 235,
Sławomir Poskrobko, tel. 85 6816741,

B. w sprawach dotyczących procedury udzielania zamówienia:

Wojciech Popławski, tel. 85 6816743

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr 1. Nazwa: Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych wraz wyznaczeniem osi trasy i korony drogi oraz rzędnych wysokościowych niwelety. 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych wraz wyznaczeniem osi trasy i korony drogi oraz rzędnych wysokościowych niwelety na odcinku długości 1,210 km w zakresie zgodnym z treścią dokumentacji Zał. nr 1.1 - Opis przedmiotu zamówienia - zad. 1;

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45112730-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria  Znaczenie 
Cena  60,00 
Okres gwarancji  40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr 2 - Nazwa: Roboty przygotowawcze obejmujące karczowanie pni drzew i krzaków wraz z ich odwozem z oczyszczeniem terenu z ich pozostałości.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Roboty przygotowawcze obejmujące karczowanie pni drzew i krzaków wraz z ich odwozem z oczyszczeniem terenu z ich pozostałości. Zadanie obejmuje również niezbędne roboty ziemne - wykopy w rowach oraz mechaniczne plantowanie skarp nasypów i wykopów oraz dna rowu w zakresie zgodnym z treścią dokumentacji Zał. nr 1.2 - Opis przedmiotu zamówienia - zad. 2;

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112730-1, 45100000-8, 45112000-5, 45112600-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria  Znaczenie 
Cena  60,00 
Okres gwarancji  40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr 3 - Nazwa: Wykonanie robót głównych związanych z przebudową drogi.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie robót głównych związanych z przebudową drogi min. wykonanie nasypu na poszerzeniach, wyrównanie podłoża kruszywem stabilizowanym oraz zagęszczanym, ułożenie nawierzchni żwirowej na poboczach oraz na jezdni. Zakres robót obejmuje wykonanie niezbędnych zjazdów gospodarczych oraz przepustów rurowych. Zakres zgodny z treścią dokumentacji Zał. nr 1.3 - Opis przedmiotu zamówienia - zad. 3;

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112730-1, 45233320-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-22

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria  Znaczenie 
Cena  60,00 
Okres gwarancji  40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2017-11-03

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-11-20

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-11-05