UCHWAŁA NR XVII/72/12
RADY GMINY NAREW

z dnia 28 lutego 2012

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz . 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281,) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DZ.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493: DZ.U. z 2009 r Nr 206 poz. 1589, DZ. U. z 2010 r Nr 28 poz. 146, Nr 125 poz. 842, DZ. U. z 2011 r Nr 149 poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012- 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
mgr Ewa Urbanowicz

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 200,48 KB)

    Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2012-02-28

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2012-03-01

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2012-03-01

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2012-03-01