Uchwała Nr XXIV/146/12

Uchwała Nr XXIV/146/12
Rady Gminy Narew

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) w związku z art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Narew: 

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 490  ,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 960  ,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 210  ; 

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1 430  ; 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 830  ; 

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc - 1 430  ; 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 530  . 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/52/11 Rady Gminy Narew z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 293, poz. 3628). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 


mgr Ewa Urbanowicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2012-11-30

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2012-12-05

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2012-12-05

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2012-12-05